Αριθ. πρωτ.: οικ. 78729/15/7.12.2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015

Αριθ. πρωτ.: οικ. 78729/15/7.12.2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ: οικ.78729/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες:Δ. Διαμαντίδου
Τηλέφωνο:2131361219
e-mail:d. diamantidou@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:105 63

ΕΠΕΙΓΟΝ

Εγκύκλιος αριθ. 42

Θέμα : Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015.


Σε συνέχεια ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή των εν θέματι διατάξεων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Στην με αριθ. COM (2014) 210 final από 3.4.2014 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες στα κράτη- μέλη για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (άρθρα 69-77), σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης των ζητημάτων της οικογενειακής επανένωσης και ιδίως στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Στην εν λόγω Ανακοίνωση σαφώς ορίζεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των πράξεων που αφορούν τα παιδιά. Τα κράτη μέλη πρέπει, να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία του παιδιού και την οικογενειακή του κατάσταση σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού της οικογενειακής ζωής, όπως αναγνωρίζεται από τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Όταν η διοίκηση κράτους μέλους εξετάζει μια αίτηση που αφορά σε ανήλικα τέκνα (ανεξαρτήτως ιθαγένειας) αυτή πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά διασφαλίζονται στο Χάρτη. Το ΔΕΕ έχει επίσης αναγνωρίσει ότι τα παιδιά, για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, θα πρέπει να μεγαλώνουν σε οικογενειακό περιβάλλον, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι το παιδί δεν είναι δυνατόν να αποχωριστεί από τους γονείς του παρά τη θέλησή του και ότι κάθε αίτηση υποβληθείσα από τέκνο ή από τους
γονείς του για είσοδο σε συμβαλλόμενο κράτος ή την μετοίκηση από αυτό με σκοπό την οικογενειακή επανένωση εξετάζεται από τα κράτη μέλη ταχέως, με θετικό πνεύμα και ανθρωπισμό.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι το δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την υποχρέωση συνεκτιμήσεως του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης του τέκνου να διατηρεί τακτικώς προσωπική σχέση με τους δύο γονείς του. Συνεπώς, κατά την εξέταση κάθε αίτησης, το κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι το παιδί δεν είναι δυνατόν να αποχωριστεί από τον γονέα/τους γονείς του παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού επιβάλλει τον χωρισμό σύμφωνα με την πάγια νομοθεσία και τις πάγιες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο ότι στην τρέχουσα χρονική περίοδο υλοποιούνται αλλαγές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, η υπηρεσία μας, με την εγκύκλιο 28/2015, τοποθετήθηκε και όρισε ότι αιτήματα που αφορούν σε ανήλικα τέκνα, ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν στην Ελλάδα με ή χωρίς την διαδικασία έγκρισης θεώρησης εισόδου, προγενέστερα ή μη της έκδοσης της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή γεννιούνται στην Ελλάδα, υποβάλλονται από το γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου αλλοδαπού. Η ανωτέρω πρόβλεψη λειτουργεί σε μεταβατικό πλαίσιο και αφορά μόνο τέκνα μη γεννηθέντα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν εισέλθει και διέμεναν αποδεδειγμένα στη χώρα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4332/2015. Η απόδειξη της εισόδου και διαμονής στη χώρα, στοιχειοθετείται με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας(λ.χ. σχολεία, ιατρικές εξετάσεις, εμβόλια, αθλητικές δραστηριότητες κ.λ.π.). Σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνει τέκνα νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, τα οποία διαμένουν στην αλλοδαπή, για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία της έγκρισης θεώρησης εισόδου για οικογενειακής επανένωσης. Προκειμένου η εν λόγω παράγραφος να καταστεί απολύτως κατανοητή, παραθέτουμε παρακάτω σχετικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Πολίτες τρίτων χωρών, μη νόμιμα διαμένοντες, οι οποίοι κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, προσέρχονται στην υπηρεσία μιας στάσης της υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Οι εν λόγω πολίτες έχουν και δύο ανήλικα τέκνα, εκ των οποίων το ένα είναι γεννημένο στην Ελλάδα και το έτερο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή και έχει εισέλθει σε απροσδιόριστο χρονικά σημείο στη χώρα ή είχε εισέλθει με την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης και κατείχε στο παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αυτοτελώς αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Ο έχων την ιδιότητα του συντηρούντος θα υποβάλει δύο επιπλέον αιτήματα, για υπαγωγή στην κατηγορία ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (ν.4251/2014) -Χορήγηση ανήλικα τέκνα με νόμιμη διαμονή γονέα, υποβάλλοντας επιπλέον,
1) Διαβατήριο του τέκνου
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών μεταφρασμένο και επικυρωμένο
3) Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος
4) Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α' του συντηρούντος

Στην περίπτωση αυτή είναι αυτονόητο ότι εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Ε.Ε. και δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ει μη μόνον αποδεικτικά στοιχεία ότι τα τέκνα διέμεναν και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4332/2015. Ομοίως δεν εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 80 του ν. 4251/2014, καθώς η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα που την διέπει, δεν παρέχει δικαίωμα ταυτόχρονης χορήγησης άδειας διαμονής στο συντηρούντα και σε ανήλικα μέλη για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Παράδειγμα 2ο

Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του νόμου (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους) έχει δύο τέκνα. Το ένα εκ των δύο τέκνων, έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή και έχει εισέλθει στη χώρα σε απροσδιόριστο χρονικά σημείο ή είχε εισέλθει με την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης και κατείχε άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που δεν ανανεώθηκε, και το έτερο γεννήθηκε στην Ελλάδα.

Ο πολίτης τρίτης χώρας, απευθύνεται, στην υπηρεσία μιας στάσης της υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του προκειμένου να αιτηθεί υπαγωγή στην κατηγορία ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (ν.4251/2014) άρθρο 80, για το γεννηθέν στην Ελλάδα τέκνο, και υπαγωγή στην κατηγορία ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (ν.4251/2014) - Χορήγηση ανήλικα τέκνα με νόμιμη διαμονή γονέα, για το μη γεννηθέν στην Ελλάδα, υποβάλλοντας επιπλέον,

1) Διαβατήριο του τέκνου
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών μεταφρασμένο και επικυρωμένο
3) Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος
4) Άδεια διαμονής του συντηρούντος σε ισχύ

Επισήμανση: Στις περιπτώσεις όπου η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους του συντηρούντος έχει εκδοθεί από την στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τότε θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα νέου φακέλου του συντηρούντα (μόνο με τα στοιχεία του) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συσχέτιση φακέλου με το τέκνο του και να συμπληρωθεί το ανωτέρω στοιχείο 4 (άδεια διαμονής σε ισχύ)

Παράδειγμα 3ο

Πολίτης τρίτης χώρας διαμένει στη χώρα ως κάτοχος άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του νόμου. Ο/ η σύζυγος και δύο τέκνα διαμένουν πλησίον του. Το ένα εκ των τέκνων έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατέχει άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 4251/2014. Ο έτερος των γονέων και το δεύτερο ανήλικο τέκνο διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα και υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής. Στον έτερο γονέα, εφόσον το γεννηθέν και νόμιμα διαμένον στην Ελλάδα τέκνο γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/2015, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ενώ στο έτερο ανήλικο τέκνο χορηγείται άδεια διαμονής της κατηγορίας ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (ν.4251/2014)- Χορήγηση ανήλικα τέκνα με νόμιμη διαμονή γονέα, υποβάλλοντας,

1) Διαβατήριο του τέκνου
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών μεταφρασμένο και επικυρωμένο
3) Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος
4) Άδεια διαμονής του συντηρούντος σε ισχύ

Επισήμανση


Σε όσες περιπτώσεις που υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί από συντηρούντα γονέα, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της υποβολής αίτησης του συντηρούντος, αιτήσεις που αφορούν σε χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε μη νόμιμα διαμένοντα ανήλικα τέκνα στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι άδειες θα εκδίδονται με αιτιολογική βάση τις διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση και την Ανακοίνωση της Ε.Ε., χωρίς να εξετάζεται εάν το αίτημα για χορήγηση της άδειας διαμονής είναι τυπικά ή ουσιαστικά παραδεκτό, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Οι χορηγούμενες άδειες διαμονής των ανήλικων τέκνων, που λαμβάνουν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους είναι ισόχρονες του συντηρούντος και ανανεώνονται για οικογενειακή επανένωση.

Β) Δικαιούχοι υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Στους δικαιούχους υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που εκδίδονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν έναν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, ή πέντε έτη νόμιμης διαμονής, επίσης κατά την τελευταία δεκαετία, πριν την υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως της κατηγορίας της άδειας διαμονής που κατείχαν (λ.χ. άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες, σπουδαστές κλπ.) και ανεξαρτήτως εάν η συγκεκριμένη άδεια έχει επιδοθεί στον δικαιούχο.

Δεν περιλαμβάνονται:

α) Οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης άδειας διαμονής. Οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών εάν κατείχαν έστω και έναν οριστικό τίτλο διαμονής, ο οποίος δεν έχει ανακληθεί, θα πρέπει ταυτοχρόνως με το αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, να παραιτηθούν της ειδικής βεβαίωσης και όχι υποχρεωτικά των ενδίκων μέσων.

β) Οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για εργασία που είχαν/έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4018/2011 ή του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

γ) Οι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος ασύλου.

δ) Οι κάτοχοι αρχικών ή μεταβατικών οριστικών τίτλων διαμονής που έχουν ανακληθεί πριν την ανανέωσή τους(λ.χ. προσωρινή εξάμηνη άδεια παραμονής, άδεια διαμονής που είχε χορηγηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005 ή του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 3536/2007, αρχική άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία κατόπιν μετάκλησης, αρχική άδεια διαμονής για σπουδές κ.λ.π.).

ε) Οι κάτοχοι άδειας διαμονής που είχε εκδοθεί ή παραταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του ν. 2910/01, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της και απορρίφθηκε, δεδομένου ότι οι άδειες αυτές δεν υπήχθησαν στο καθεστώς των παρατάσεων (βλ. εγκύκλιο 26/2005) και επομένως η ισχύς τους είχε λήξει πριν το 2005.

Γ) Διαστήματα απουσίας από τη χώρα

α) Κατηγορία Γ1. 3

Σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος κατείχε έναν τουλάχιστον οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, θα αναζητούνται ομοίως στοιχεία ότι δεν έχει διακόψει τη διαμονή του για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη, εντός του διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την λήξη της άδειας διαμονής του μέχρι την υποβολή της αίτησης επαναφοράς στη νομιμότητα.

Στην περίπτωση αυτή είναι αυτονόητο ότι ο αιτών διαμένει στη χώρα κατά τα τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης, αφού πλην του οριστικού τίτλου διαμονής θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα.

Επισήμανση

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν θα αναζητάτε την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν δεσμούς για όλα τα έτη διαμονής στη χώρα. Για παράδειγμα εάν πολίτης τρίτης χώρας δε διαθέτει σχετικά έγγραφα για ένα έτος, δεν απορρίπτεται το αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής. Η έννοια, των ισχυρών δεσμών με τη χώρα, δεν κρίνεται σύμφωνα με τα καθ' έτος έγγραφα, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, της λογικής και της κοινής πείρας, ιδίως όταν συντρέχουν οικογενειακοί δεσμοί, μακρόχρονη διαμονή, συνέπεια για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, παρακολούθηση κάποιων ετών σε ελληνικό σχολείο ή σε κέντρα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, αγορά κατοικίας, σπουδές κλπ.

β) Κατηγορία Γ1.4

Σε περιπτώσεις που η πενταετής νόμιμη διαμονή δεν ανάγεται στην αμέσως προ της υποβολής του αιτήματος πενταετία, θα αναζητούνται στοιχεία, ότι ο αιτών δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα, για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Παράδειγμα 1ο : Πολίτης τρίτης χώρας ήταν κάτοχος αδειών διαμονής κατά τα έτη 2010 έως 2015. Το τελευταίο αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής υποβλήθηκε την 30η Μαρτίου 2015 και απορρίφθηκε λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Το αίτημα για επαναφορά στη νομιμότητα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, μετά την 30η Μαρτίου 2015, αρκεί κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να διακριβώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει απουσιάσει από την χώρα κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο έτη (δηλαδή αν κατατεθεί το 2015 δεν αναζητούνται στοιχεία μη διακοπής ενώ αν κατατεθεί το 2017 αναζητούνται στοιχεία για 2015-2017) .

Παράδειγμα 2ο : Πολίτης τρίτης χώρας ήταν κάτοχος αδειών διαμονής κατά τα έτη 2005 έως 2010. Στο διάστημα 2010 έως 2012 απουσίασε από τη χώρα και επανήλθε με θεώρηση εισόδου τρίμηνης διάρκειας. Έκτοτε διαμένει συνεχώς στη χώρα, όπου αναπτύσσει τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για επαναφορά στη νομιμότητα καθώς δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα, για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Παράδειγμα 3ο : Πολίτης τρίτης χώρας ήταν κάτοχος αδειών διαμονής κατά τα έτη 2006 έως 2011. Στο διάστημα 2012 έως 2014 απουσίασε από τη χώρα και επανήλθε με θεώρηση εισόδου τρίμηνης διάρκειας. Έκτοτε διαμένει συνεχώς στη χώρα, όπου αναπτύσσει τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για επαναφορά στη νομιμότητα καθώς δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα, για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη

γ) Κατηγορία ΣΤ. 1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας - Γέννηση τέκνου στην Ελλάδα


Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος από γονείς, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ του ν. 4251/2014, στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα, απαιτείται η πλήρωση δύο όρων:

- Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαμένει στη χώρα μετά την γέννηση του τέκνου/ων
- Διαμένει στη χώρα, κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Το αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από απουσία μικρότερη των έξι μηνών ετησίως (άρθρο 21, παρ.6).

Το πραγματικό γεγονός της διαμονής στη χώρα ελέγχεται από την προσκόμιση οποιουδήποτε από τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αναφέρονται στην οικ. 68019/16.10.2015 (ΦΕΚ 2272 Β) κυα, (λ.χ. σχολεία, ιατρικές εξετάσεις, εμβόλια, αθλητικές δραστηριότητες του τέκνου ή του γονέα κ.λ.π.), καθώς και η μη αναχώρηση από τη χώρα έως την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός έλεγχος των αφιξοαναχωρήσεων του ενδιαφερόμενου εκ του ελέγχου του ή των διαβατηρίων που προσκομίζει, με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης, πρέπει να θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση, από μόνα τα έγγραφο που πιστοποιούν την παραμονή στη χώρα του αιτούντα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αναζητούνται επιπλέον έγγραφα που αποδεικνύουν δεσμούς με τη χώρα.

Εξ' ορισμού αποκλείονται οι γονείς τέκνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, διέκοψαν την διαμονή και την ανάπτυξη βιοτικών σχέσεων με τη χώρα, με οικεία βούληση, και επανέρχονται, νομίμως ή μη, προκειμένου να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων.

Επισήμανση: Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 9768/3-366931/2-10-2015 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την παροχή πληροφοριών αφιξαναχωρήσεων, οι υπηρεσίες σας θα απευθύνονται στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Δ/νση και όχι στη Δ/νση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου.

Δ. Παράβολα

α) Σε περιπτώσεις που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας πολίτες τρίτων χωρών που είχαν υποβάλλει αίτηση για εξαιρετικούς λόγους στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, καταβάλλοντας παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ και παραιτούνται του αιτήματος προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, δεν θα αναζητείται συμπληρωματικό παράβολο (σχετική. η αριθ. 300/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

β) Σε περιπτώσεις που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας πολίτες τρίτων χωρών που είχαν υποβάλλει αίτηση για εξαιρετικούς λόγους στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, καταβάλλοντας παράβολο σε μορφή διπλοτύπου τύπου Β', το οποίο δεν απεικονίζεται ως δεσμευμένο στη βάση δεδομένων, δεν θα αναζητάτε εκ νέου, καταβολή e- παραβόλου, καθόσον είναι βέβαιο ότι το παράβολο έχει καταβληθεί αφού για την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η καταβολή του.

Επειδή παρατηρήθηκαν φαινόμενα έκδοσης πολλαπλών παραβόλων από τις υπηρεσίες σας, μέσω της εφαρμογής (e-Παράβολο) του site της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών, αναγράφοντας τα ίδια στοιχεία των αιτούντων άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα δέσμευσης των αντίστοιχων ποσών, παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας κατά την έκδοση των ηλεκτρονικών παραβόλων αυτών.

γ) Το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015, έχει ορισθεί στο ποσό των 300 ευρώ, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής που θα χορηγηθεί (λ.χ. υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του συντηρούντος μικρότερη των δύο ετών).

E. Εξαγορά ημερών ασφάλισης

α) Όπως σας έχουμε γνωρίσει, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, πολίτες τρίτων χωρών, δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας μπορούν να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραλαβής βεβαίωσης κατάθεσης τύπου Α'. Η διαδικασία της εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου. Αυτονόητο είναι ότι εάν στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος εργασθεί και πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αυτές θα γίνονται δεκτές και δεν θα υποχρεώνεται σε εξαγορά. Άλλως θα ακυρωνόταν η βούληση του νομοθέτη, η οποία εν προκειμένω εδράζεται στην επαναφορά στη νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στη χώρα, να χρησιμοποιήσει την εν λόγω διαδικασία και ως μέσο καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

β) Σε περιπτώσεις που υποβάλλονται ταυτοχρόνως αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από συζύγους, απαιτείται εξαγορά ημερών ασφάλισης και από τους δύο συζύγους.

ΣΤ. Ασφάλιση συζύγων (άρθρο 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις μεταβατικές ρυθμίσεις της αριθ. οικ. 68019/16.10.2015 (2272 Β') για να χορηγηθεί η εν λόγω άδεια διαμονής, απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ικανότητας όμοιας με του συντηρούντος.

Εν προκειμένω:
- ο συντηρών διαθέτει άδεια διαμονής για εργασία. Απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόμενος αναλόγως της επαγγελματικής του ιδιότητας.
- ο συντηρών, διαθέτει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. Απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόμενος αναλόγως της επαγγελματικής του ιδιότητας πλην των περιπτώσεων που ο συντηρών δεν εργάζεται οπότε μπορεί να προσκομισθεί ιδιωτική ασφάλιση.
- ο συντηρών, διαθέτει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, αυτοτελή ή αλλού τύπου που επιτρέπει ασφάλιση από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. Μπορεί να προσκομισθεί ιδιωτική ασφάλιση.
- ο συντηρών διαθέτει άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που έχει ήδη εκδοθεί ή εκδίδεται από την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν ο συντηρών δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να προσκομισθεί ιδιωτική ασφάλιση.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι ασφαλιστικοί φορείς προκειμένου να καλύψουν ασφαλιστικά τα προστατευόμενα μέλη του ασφαλισμένου απαιτούν νομιμότητα διαμονής αυτών, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014 διαδικασία.

Δηλαδή,

-Παραλαβή όλων των λοιπών δικαιολογητικών πλην του αποδεικτικού ασφαλιστικής ικανότητας -Χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α '
- Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ότι οφείλει να απευθυνθεί στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο έτερος των συζύγων, προκειμένου να ασφαλισθεί και να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο εντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, άλλως το αίτημά του θα απορριφθεί.

Επισήμανση: γίνεται δεκτή η προσκόμιση ασφαλιστικής ικανότητας του ίδιου του αιτούντος σε περίπτωση που προσκομίζει βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

Ζ. Λοιπά ζητήματα

α) Στις διατάξεις της παραγράφου 46 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 δεν υπάγονται μονογονεικές οικογένειες.

β) Διευκρινίζεται ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης , καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης η διάταξη εφαρμόζεται και σε περίπτωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις (γέννηση μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, νόμιμη διαμονή του έτερου γονέα, αδιάλειπτη διαμονή στην χώρα, διαμονή στην χώρα κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος), εφόσον ο έτερος διαμένων νόμιμα γονέας έχει προβεί σε αναγνώριση του τέκνου μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

γ) Για την δήλωση/απόδειξη της κατοικίας και εφόσον δεν υφίσταται μισθωτήριο συμβόλαιο ο αιτών προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την μόνιμη διαμονή του στην Ελλάδα.

δ) Στην εγκύκλιο με αριθμό 28/2015 αναφέρεται ότι «Σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και στο πλαίσιο ισχύος της άδειας διαμονής τους ταξιδεύουν στην αλλοδαπή και γεννούν τέκνο, αυτό θεωρείται οιονεί γεννηθέν στην Ελλάδα και του χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς επανέρχονται στη χώρα πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους και έχουν δικαίωμα ανανέωσης αυτής».

Τα ανωτέρω αφορούν σαφώς περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής και επανέρχονται στην Ελλάδα με το ανήλικο τέκνο πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους και πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σε περιπτώσεις που οι γονείς είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής μακράς διάρκειας, μεταβαίνουν στην αλλοδαπή γεννούν τέκνο, επανέρχονται στην Ελλάδα, χωρίς το τέκνο και μεταβαίνουν μεταγενέστερα στην αλλοδαπή, προκειμένου να επανεισέλθουν στη χώρα με το τέκνο, παρακάμπτοντας την διαδικασία της έγκρισης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

ε) Όπως είχε διευκρινιστεί με το υπ'αριθμ. 58037/08-04-2015 έγγραφο, η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης διενεργείται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με εξουσιοδότηση, σε περιπτώσεις όπου η εξουσιοδότηση έχει συναφθεί κατά το διάστημα όπου ο αιτών ήταν κάτοχος νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στη χώρα (δελτίο αιτούντος άσυλο, ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, νόμιμη διαμονή κατά το διάστημα ισχύος θεώρησης εισόδου ή δικαίωμα διαμονής με σφραγίδα εισόδου).

στ) Δεν παραλαμβάνεται αίτημα και δεν χορηγείται άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ανεξαρτήτως εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σε πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο έχει επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, ενόσω το μέτρο είναι σε ισχύ.

ζ) Πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται υπαγωγή στις διατάξεις της κατηγορίας Γ1.3 προσκομίζοντας ως οριστικό τίτλο διαμονής, άδεια διαμονής που είχε χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία μόνο εάν η άδεια διαμονής είχε εκδοθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2006.

η) Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εισόδου και διαμονής στη χώρα ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της εισόδου του συντηρούντος, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία έγκρισης θεώρησης εισόδου, δεν αναζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Ο Γεν. Γραμματέας
Β. ΠαπαδόπουλοςΠηγή: Taxheaven