Κ.Υ.Α. αριθμ. 53619/735/25.11.2015 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 53619/735/25.11.2015 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Αριθμ. 53619/735

(ΦΕΚ Β' 2631/07-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:.

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» .

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ10 από 25−9−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα» (Β΄ 2109).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ56 από 21−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄ 2281).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3907/2011 ή προστασίας από την απέλαση σύμφωνα με το άρθρο 78Α του Ν. 3386/2005.

Άρθρο 2

Σε πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα και στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, χορηγείται ή ανανεώνεται άδεια εργασίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 2 χορηγείται ή ανανεώνεται άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του:

α. αίτηση

β. Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 Ν. 4332/2015.

γ. Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια.

Η έκδοση ή ανανέωση της ως άνω άδειας εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη.

2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 δύνανται:

α) να εργάζονται αποκλειστικά και μόνο στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον τομέα της οικιακής εργασίας καθώς και στον κλάδο του ιματισμού.

Σε περίπτωση που δικαιούχος του άρθρου 2, είχε δικαίωμα σε εξαρτημένη εργασία δυνάμει προηγούμενου τίτλου νόμιμης διαμονής, ο οποίος δεν είναι πλέον σε ισχύ, η προβλεπόμενη με την παρούσα ρύθμιση άδεια εργασίας δύναται να εκδίδεται και για τον τομέα απασχόλησης για τον οποίο είχε επιτραπεί η εργασία του δικαιούχου.

β) να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας με εξαίρεση:

αα) τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ββ) το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

γγ) τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η εξαίρεση για εργασία στις ανωτέρω περιοχές θα αναγράφεται ρητά στη χορηγούμενη άδεια εργασίας.

γ) Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής τους στη χώρα δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Άρθρο 4

Οι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας εργασίας εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven