Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1153465 ΕΞ2015/26.11.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ2014/04-08-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1153465 ΕΞ2015/26.11.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ2014/04-08-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό

Αθήνα , 26 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1153465 ΕΞ2015

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 885/ 03-12-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα : Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ2014/04-08-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό μελών.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του ν. 2386/1996, όπως ισχύει.
β) Σης υποπαραγράφου β' της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.
θ) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (Α'42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.2873/2000 (Α'285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3522/2006(Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο»,

3. Την αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ20Π/31-10-20Π (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής».

4. Το αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1131651 ΕΞ2015/12-10-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

5. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1110236 ΕΞ 2015/25.8.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Β' της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασής μας αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο 6 αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, Δέσποινα Κωνσταντινίδου (λόγω επιλογής και τοποθέτησης ως Προϊσταμένης Διεύθυνσης), ορίζοντας στην θέση της, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, την Αγγελική Παναγιωτοπούλου και διαμορφώνουμε το στοιχείο αυτό, ως εξής:

«Β.Ι.6 Την Στυλιανή Φουζούρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 810379, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Αναγκαστικής Είσπραξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 794251, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ίδιας Διεύθυνσης.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven