Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Γ' 0018661 ΕΞ 2015/30.11.2015 Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Γ' 0018661 ΕΞ 2015/30.11.2015 Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου

Αθήνα, 30 - 11 - 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Γ΄ 0018661 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Δημακόπουλος Τηλέφωνο : 210-5225581
Τηλ/τυπικό : 210-5230044
Mail: dimakopoulos.yannis@2018.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: <<Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου >>

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΥ Ε 1173472/ 2540 ΕΞ 7.12.2012 (ΑΔΑ Β4ΜΨΗ-Γ2Τ) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
β)Το με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Α 1096400 ΕΞ 2015/16.07.2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ.

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου μας, σχετικά με ενέργειες για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χώρων μισθωμένων ακινήτων με σκοπό τη μείωση της δαπάνης από την καταβολή μισθωμάτων και κατόπιν της αναδιάρθρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών με την εφαρμογή νέων Οργανισμών, σας αποστέλλουμε Πίνακες με στοιχεία για τις μισθώσεις Δημ. Υπηρεσιών, αρμοδιότητάς σας και παρακαλούμε για τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων καθώς και τη συμπλήρωση των κενών στηλών με τις απαιτούμενες πληροφορίες και την εν συνεχεία αποστολή τους στην Υπηρεσία μας, για ενημέρωσή της.

Με βάση τους επικαιροποιημένους Πίνακες θα πρέπει να προβείτε σε ενέργειες, με σκοπό την περαιτέρω μείωση της δαπάνης για μισθώματα Δημοσίων Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Α. ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

α) Κατόπιν της επελθούσας αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών και της εφαρμογής νέων οργανογραμμάτων, θα πρέπει να επανεξετασθεί η σχέση διαθέσιμων χώρων προς τις στεγαστικές ανάγκες των νέων Υπηρεσιών.

Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους παραπάνω ελέγχους παρακαλούμε να προβείτε σε ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (Γ) της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με σκοπό την περιστολή των καταβαλλομένων μισθωμάτων.

β) Με βάση τα στοιχεία για τις συμβάσεις μίσθωσης που διαθέτει η Υπηρεσία σας, θα πρέπει να προβείτε σε αξιολόγηση των δυσανάλογα υψηλών μισθωμάτων (€ ανά m2 μισθωμένης επιφάνειας) σε σχέση με τα σημερινά αγοραία μισθώματα ή τα μισθώματα λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Στη συνέχεια να προχωρήσετε σε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων αυτών, ούτως ώστε αυτά να εναρμονίζονται με τα παραπάνω μισθώματα ή σε καταγγελία των μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (Γ) περ. 5 της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας.

Ειδικά για τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους αρχείων των κτιρίων αυτών θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μεταστέγασής τους σε άλλα κτίρια με χαμηλότερο μίσθωμα, κάνοντας χρήση της μερικής απόδοσης των χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (Γ) περ. 3 της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας.

γ) Επί πλέον για τις μισθώσεις που έχουν λήξει θα πρέπει να προβείτε άμεσα σε διενέργεια Δημοπρασίας για την μεταστέγασή τους σε άλλο ακίνητο. Για να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός και το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στη Δημοπρασία, ο προσδιορισμός της περιοχής αναζήτησης των προσφερομένων ακινήτων θα πρέπει να αναφέρεται σε ευρείες περιοχές. Ο παράγοντας, ο οποίος θα προσδιορίζει ειδικότερες περιοχές αναζήτησης κτιρίων θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση και ειδικά για τις περιπτώσεις Υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό.

Ειδικότερα για το Ν. Αττικής και για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό δεν θα πρέπει να καθορίζονται περιοχές αναζήτησης κτιρίων με απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από σταθμούς μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

δ) Ειδικά για τα ακίνητα που ήταν στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3581/2007 και επαναμισθώθηκαν από το Δημόσιο (μέθοδος Sales and Lease Back), θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώς η διαθεσιμότητα χώρων και η δυνατότητα συστέγασης σ’ αυτά και άλλων υπηρεσιών, υποβάλλοντας σχετική εισήγηση προς την Υπηρεσία μας.

Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Πρωταρχικός στόχος παραμένει η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή διοίκηση.

α) Προς τούτο θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών (ΑΒΚ) και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για
όσα δημόσια ακίνητα έχουν γίνει μέχρι τώρα ενέργειες.

Επειδή αρκετά δημόσια ακίνητα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για την στέγαση υπηρεσιών ή να απαιτούν εργασίες υψηλής δαπάνης για την μετασκευή τους, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης αυτών ως αποθηκευτικών χώρων ή χώρων αρχείων.

β) Σε αρκετές περιπτώσεις άλλοι φορείς του Δημοσίου (άλλα Υπουργεία, δήμοι ή περιφέρειες), είναι πρόθυμοι να προσφέρουν δωρεάν κτίρια ή τμήματα αυτών για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς του Δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης που διαθέτουν κατάλληλα δημόσια ακίνητα. Ήδη, έχει αποσταλεί το β) σχετικό έγγραφο στους Περιφερειάρχες της χώρας από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ και αναμένονται σχετικές απαντήσεις. για τις οποίες θα ενημερωθείτε.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣΠηγή: Taxheaven