Αριθ. πρωτ.: 42941/8.12.2015 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

Αριθ. πρωτ.: 42941/8.12.2015 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 42941

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :11-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

Πληροφορίες : 1. Δ. Ζωγοπούλου
(για θεσμικά θέματα)
Τηλ. 213136 4375
2. Α. Μακρίδη
(για θέματα αποστολής στοιχείων)
Τηλ. 213136 4389
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.Φ.429.39/112/314370 Σ.1600/29.9.2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Σας στέλνουμε φωτ/φο του ανωτέρω σχετικού και συναφώς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν.3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.3421/05 και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και των εκτός των πόλεων Πατρών, Ηρακλείου, Λάρισας και Βόλου, όπως καθορίστηκαν μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς να δηλώσουν την βούληση να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου είναι διακόσια είκοσι τρία και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως, όπως αυτό καθορίστηκε με την αριθ.2/24407/0022/9-6-2005 (ΦΕΚ 858/Β΄) Κ.Υ.Α. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχουν ή πρόκειται να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος, να αποστείλετε στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα καθώς και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα. Ο πίνακας και το έγγραφο θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και μόνο στη διεύθυνση: t.datapta@ypes.gr έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, και να φέρουν τις ονομασίες που αναγράφονται στο β’ υπόδειγμα, ενώ το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει ως θέμα «Δήμος ……….(όνομα φορέα) – Αντιρρησίες Συνείδησης».

Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος άπαξ (και όχι πολλαπλώς) σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα και τις οδηγίες του παρόντος.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη λανθασμένου ή ελλιπή πίνακα ή μη συμπερίληψη του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου», θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα, έχοντας ως θέμα «Δήμος ……(ονομασία φορέα) - Αντιρρησίες Συνείδησης, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

Επισημαίνεται ότι στο παρόν έγγραφο θα πρέπει να ανταποκριθούν, αποστέλλοντας τα ανωτέρω στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν Αντιρρησίες Συνείδησης, ενώ οι λοιποί φορείς δεν απαιτείται να ενημερώσουν την υπηρεσία μας ως προς την έλλειψη σχετικού ενδιαφέροντός τους.

Το παρόν, μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα Το Υπουργείο / Έγγραφα ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ )Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας ΠουλάκηςΑ’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1

«Επωνυμία / Διεύθυνση Φορέα»
Ημερομηνία :
Α.Π :
Πληροφορίες : (θα πρέπει να αναγραφoύν τα στοιχεία του υπαλλήλου που aναφέρεται κατωτέρω)

Να σταλεί μόνο ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF (πρέπει να φέρει σφραγίδα ακριβούς αντιγράφου)

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων
Προσωπικού Τ.Α.
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
e-mail : t.datapta@ypes.gr

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα μας από άτομα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης

Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. 42941/8-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπ’ αριθμ. Φ.429.39/112/314370 Σ.1600/29.9.2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ο φορέας μας ενδιαφέρεται να απασχολήσει κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές κείμενες διατάξεις άτομα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης εκ μέρους τους εναλλακτικής υπηρεσίας.

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, τον απαιτούμενο πίνακα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Περαιτέρω βεβαιώνουμε ότι τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στα αντικείμενα που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα και θα τους παρασχεθεί τροφή και στέγη στο ……………………………………………………….………..(Δομή φιλοξενίας).


Ο ……………………………
(Δήμαρχος / Περιφερειάρχης)
(υπογραφή)

Α’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 2

«Επωνυμία / Διεύθυνση Φορέα»
Ημερομηνία :
Α.Π :
Πληροφορίες : (θα πρέπει να αναγραφoύν τα στοιχεία του υπαλλήλου που aναφέρεται κατωτέρω)
Να σταλεί μόνο ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF (πρέπει να φέρει σφραγίδα ακριβούς αντιγράφου)

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων
Προσωπικού Τ.Α.
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
e-mail : t.datapta@ypes.gr

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα μας από άτομα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης

Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. 42941/8-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπ’ αριθμ. Φ.429.39/112/314370 Σ.1600/29.9.2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ο φορέας μας ενδιαφέρεται να απασχολήσει κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές κείμενες διατάξεις άτομα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης εκ μέρους τους εναλλακτικής υπηρεσίας.

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, τον απαιτούμενο πίνακα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Περαιτέρω βεβαιώνουμε ότι τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στα αντικείμενα που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα και θα τους καταβληθεί μισθός, για τον οποίο, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικονομικής μας υπηρεσίας, έχουν προβλεφθεί ή πρόκειται να προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό μας.

Ο …………………………..
(Δήμαρχος / Περιφερειάρχης)
(υπογραφή)

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Από: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Προς: t.datapta@ypes.gr

Θέμα: «Δήμος ……….(όνομα φορέα) – Αντιρρησίες Συνείδησης»

Συνημμένα (δηλ. ονόματα αρχείων): Έγγραφο Δήμου ………….. για Α.Σ; Πίνακας Δήμου ……..για Α.Σ

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 42941/8-12-2015 εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα τον απαιτούμενο πίνακα και σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

Tα στοιχεία του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την αποστολή του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος είναι ……………..:

(αναφέρονται όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail)Πηγή: Taxheaven