Αρ. πρωτ.: οικ. 126479/ 1724/Φ.60/8.12.2015 Εγκύκλιος για τη Διενέργεια Περιοδικών Επιθεωρήσεων - Πληρωμή παραβόλου από τους φορείς των προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων δυνάμει του π.δ. 126/2012

Αρ. πρωτ.: οικ. 126479/ 1724/Φ.60/8.12.2015 Εγκύκλιος για τη Διενέργεια Περιοδικών Επιθεωρήσεων - Πληρωμή παραβόλου από τους φορείς των προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων δυνάμει του π.δ. 126/2012

Αθήνα, 8-12-2015
Αρ. Πρωτ. οικ.126479/1724/Φ.60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 10200 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Βοζίκη
Τηλέφωνο: 210-3893802
Fax: 210-3893905
e-mail:Voziki.Aikaterini@ggb.gr

ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος για τη Διενέργεια Περιοδικών Επιθεωρήσεων- Πληρωμή παραβόλου από τους φορείς των προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων δυνάμει του π.δ. 126/2012.

ΣΚΟΠΟΣ


Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται ερμηνευτικές οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου ε, της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 126/2012 (ΦΕΚ 227 Α΄) «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν.3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο.», με στόχο την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με το εδ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 126/2012 το παράβολο που οφείλει να καταβάλει ο φορέας της εγκατάστασης προκειμένου να ελεγχθεί, συνδέεται με ΚΑΕ που θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ανωτέρω ΚΑΕ αφορά στη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων και λειτουργούντων ΚΑΕ εσόδων του κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ., καθώς και ΚΑΕ εξόδων του κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικότερων λειτουργιών και τους οποίους διαχειρίζεται κεντρικά η Οικονομική Υπηρεσία κάθε Περιφέρειας, εφόσον τέτοιοι ήδη υπάρχουν.

Η κατάταξη του συγκεκριμένου παραβόλου σε ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων θα πρέπει να γίνει κεντρικά από κάθε Περιφέρεια για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία.

Για τη διευκόλυνση των Περιφερειών, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης), αναφέρθηκε ενδεικτικά η χρήση π.χ. των κατωτέρω ΚΑΕ:

α) Είσπραξη παραβόλου από το φορέα της εγκατάστασης: κατάταξη στον ΚΑΕ 4229 «Λοιπά Παράβολα» (ως έσοδο του κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ)

β) Απόδοση της αμοιβής εκ του παραβόλου στους Επιθεωρητές: κατάταξη στον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» ή στον ΚΑΕ 0519 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις», προκειμένου για πολιτικούς υπαλλήλους (ως έξοδο του κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού)

γ) Καταβολή εξόδων μετακίνησης Επιθεωρητών: κατάταξη στον ΚΑΕ 0719 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», (ως έξοδο του κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού)

Ωστόσο, για την τελική και συνολική κατάταξη σε ΚΑΕ αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Περιφέρειες.Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Ανδρέας Μουρτσιάδης

Πηγή: Taxheaven