Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2657/09-12-2015)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 «Περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει.

2. Τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 430/2010.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 68 και 78 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

4. Την υπ' αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» και κυρίως του άρθρου 90.

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την ανάγκη επέκτασης της διαδικασίας εφοδιασμού των μικρών αλιευτικών σκαφών με υποκείμενα καύσιμα ή από ελεύθερα αποθέματα χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου και στα πλοία και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στα μικρά επιβατηγά πλοία - θαλάσσια ταξί, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό.

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 18 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ


1. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:
«Η δυνατότητα εφοδιασμού με καύσιμα χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου παρέχεται και στις περιπτώσεις των πλοίων και πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς επίσης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των θαλάσσιων ταξί, με την τήρηση κατά τα λοιπά όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία όρων και προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ιδίας περίπτωσης και παραγράφου».

2. Μετά την περίπτωση ζ) και πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 προστίθενται νέες περιπτώσεις η) και θ) ως ακολούθως:
«η) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2743/1999 και παραμένουν σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή:
αα) Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών και
ββ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφορούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον εφοδιασμό μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφοδιασμού επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
ββ) Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφορούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον εφοδιασμό μήνα.
θ) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των θαλάσσιων ταξί υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
ββ) Άδεια θαλάσσιου ταξί.
γγ) Έγγραφο Εθνικότητας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 19 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ


1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις εφοδιασμού μικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας, πλοίων και πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των θαλάσσιων ταξί και εφόσον αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται στο ως άνω βιβλίο, δεν παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση, ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, πλέον των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ενδιαφερόμενοι στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2743/1999 και παραμένουν σε ισχύ, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αα) Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών και ββ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στις λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
ββ) Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Ειδικά για τα θαλάσσια ταξί, πλέον των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
ββ) Άδεια θαλάσσιου ταξί.
γγ) Έγγραφο Εθνικότητας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven