Αρ. πρωτ. οικ.: 54373/9.12.2015 Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφω

Αρ. πρωτ. οικ.: 54373/9.12.2015 Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφω

Αθήνα 9 / 12 / 2015
Αρ. πρωτ. οικ.: 54373
Σχετ: 41259/15, 39537/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ και ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/21.22/4/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

2. Το Π.Δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α').

3. Το υπ' αρίθμ. 70/22-9-2015 Π.Δ/γμα «Ανασύσταση των Υπουργείων ... Μετονομασία του ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ...» (ΦΕΚ 116 Α').

4. Το υπ' αρίθμ. 73/23-9-2015 Π.Δ/γμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').

5. Την υπ' αρίθμ. Υ2/22-9-2015 Απόφαση «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2076 Β').

6. Την υπ'αρίθμ. Υ31/9-10-2015 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183 Β').

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 11 παρ.6 και 28 παρ.2 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 79).

8. Τα άρθρα 35, 36 και 45 παρ. 2γ του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 249 Α').

9. Το άρθρο 7 παρ. 1 Β του ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3044/2002 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν- 1577/85 (ΓΟΚ/85) και συμπλήρωση διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση» (ΦΕΚ 197 Α'),

10. Την Απόφαση Φ21/2930/10-11-1992 (ΦΕΚ 686 Β') «Αναμόρφωση του συστήματος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών στα οικοδομοτεχνικά έργα.», όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις Φ21/478/97 (ΦΕΚ 252 Β'), Φ21/405/02 (ΦΕΚ 418 Β') και Φ11321/423/1405/14 (ΦΕΚ 3480 Β').

11. Την υπ' αρίθμ. 63234/19.12.2012 Απόφαση όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. (ν.4067/12).

12. Τις Εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ 2/1993 (αρ. πρωτ. 25352/2/14-1-93) και 57/1990 «Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ 515/89 και την 81304/6083/89 ΥΑ...».

13. Τα με αρ. πρωτ. 357/30-1-2014, 1799/25-7-2014 και 1406/28-4-2015 έγγραφα της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Κρήτης.

14. Τα με αρ. πρωτ. ΥΔ 2382/8-5-2014, οικ.ΥΔ.121/13-1-2015 και ΥΔ 3236/9-9-2015 έγγραφα της Υ.ΔΟΜ Ρεθύμνης.

15. Το με αρ. πρωτ. Ε41/215/16-9-2014 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Οικοδομικών Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

16. Το με αρ. πρωτ. ΣΕΕΔΔΡ/οικ.844/11-12-2014 έγγραφο ΣΕΕΔΔ Περ. Γρ. Ρεθύμνου.

17. Τα με αρ. πρωτ. 3448/23-1-2015, 7479/3-3-2015 και 35064/3-9-2015 έγγραφά μας.

18. Το με αρ. πρωτ. 1400/10-2-2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε).

19. Την από 1-10-2015 εισήγηση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

20. Την από 7-10-2015 Γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Πράξη 46η, Συνεδρία 9η).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ο υπολογισμός των φορολογικών και λοιπών εισφορών (ΙΚΑ, κ.λ.π) των αδειών δόμησης των κτηρίων γίνεται επί του συνόλου της επιφανείας τους, που αντιστοιχεί σε εργατική δαπάνη, κατά τα ισχύοντα, ανεξαρτήτως εάν χώροι ή τμήματα αυτής εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου/γηπέδου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven