Αρ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.00876ΕΞ2015 ΕΜΠ/3.12.2015 Αποδοχή παραίτησης του Παναγιώτη Δ. Δάνη Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αρ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.00876ΕΞ2015 ΕΜΠ/3.12.2015 Αποδοχή παραίτησης του Παναγιώτη Δ. Δάνη Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ.:ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.00876ΕΞ2015 ΕΜΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης του Παναγιώτη Δ. Δάνη Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 253),
β) του άρθρου 53 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98),
γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α' 104),
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116),
στ) της με αριθμ. Υ14/3-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β 2144/6-10-2015),
ζ) της με αριθμ. πρωτ. 2/11265/0004/12.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 50/2015) «Διορισμός του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών», με την οποία διορίσθηκε από 6-2-2015, ο Παναγιώτης Δ. Δάνης στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος, 

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 386/27-11-2015 αίτηση παραίτησης του Παναγιώτη Δ. Δάνη από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αποδεχόμαστε, την από 27.11.2015, παραίτηση του Παναγιώτη Δ. Δάνη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.: ...........), από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου:6510821914/09.12.2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠηγή: Taxheaven