Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016.

Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016.

Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
 

2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
 

3. Τις διατάξεις του άρθ. 57 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), περί της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων.
 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
 

6. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
 

7. Την αριθμ. οικ. 27129/120/13−8−13 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2059), «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».


8. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
 

9. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.
 

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Οι συντάξεις κύριες και επικουρικές των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του μηνός Ιανουαρίου 2016 θα καταβληθούν ως εξής:
 

1. Οι συντάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 21−12−2015 αντί της 4−1−2016.
 

2. Οι συντάξεις των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών θα καταβληθούν στις 23−12−2015 αντί της 30−12−2015.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven