Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 51/3.12.2015 Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 51/3.12.2015 Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

Αθήνα 3/12/2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/943

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264
: 210 52 15 242,244 - 247
FAX: : 210 52 23 228
E - mail: : asfika@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 51

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.


Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α'/24.12.2014), περί συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Συγκεκριμένα:

Ι. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014, προβλέπεται ότι, οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

ΙΙ. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014, προβλέπεται ότι, με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμων και Περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους Δήμους ή τις Περιφέρειες και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του Δήμου ή της Περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών, από τους δικαιούχους φορείς.

Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των Κ.Α.Π. που ο Δήμος ή η Περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.

ΙΙ. Α. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 2 τυγχάνουν εφαρμογής στους Δήμους και στις Περιφέρειες που είναι υπόχρεοι καταβολής, καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Ειδικότερα υπάγονται:

α) Οφειλές των Δήμων και των Περιφερειών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

β) Οφειλές των νομικών προσώπων των Δήμων ή των Περιφερειών, προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που έχουν αναληφθεί νομίμως από αυτούς με απόφαση των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων τους.

ΙΙ. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και τους χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό, με την οποία αιτούνται τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων με τις οφειλές των μητρώων που θα αναγράφονται σε αυτή (οφειλές των Δήμων προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και των νομικών προσώπων αυτών, που έχουν αναληφθεί νομίμως από τους Δήμους), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 79 του ν. 4316/2014.

Τα Τμήματα Εσόδων των μονάδων του Ιδρύματος θα πρέπει να διενεργούν άμεσα, έλεγχο και καταλογισμό των οφειλών των Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π.

Μετά το πέρας του ελέγχου και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών, οι αρμόδιες Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Περιφ/κα Κ.Ε.Α.Ο. , θα χορηγούν στους ανωτέρω: α) Βεβαίωση για κάθε μητρώο (συνημμένο υπόδειγμα) με το ποσό της κύριας οφειλής και β) πίνακα χρεών με το σύνολο των βεβαιωμένων μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης οφειλών.

Οι οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ, επί του εναπομείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από ουσιαστικό έλεγχο.

Ειδικότερα :

i) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
ii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
iii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
iv) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
ν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
vi) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
vii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.

ΙΙ. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαδικασία :

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών των Δήμων και των Περιφερειών, με τη διαδικασία του συμψηφισμού, θα πρέπει οι ανωτέρω, να προσκομίζουν στις αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., και στα αρμόδια Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο., τα εξής :

• Απόφαση συμψηφισμού κοινής υπουργικής απόφασης των αρμοδίων υπουργείων, κατά τις διατάξεις του ν. 4316/2014, όπου αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό πίστωσης.
• Σχετική Απόφαση Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις αναδοχής χρέους Δημοτικών Επιχειρήσεων.
• Αίτηση ρύθμισης η οποία υποβάλλεται στην Ταμειακή υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή την Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., της έδρας του Δήμου ή της Περιφέρειας.

II. Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

Η διαχείριση των συμψηφιζόμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπαγωγής αυτών σε μία ειδικού τύπου ρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών, των μητρώων για τα οποία έχει αιτηθεί ο Δήμος, ή η Περιφέρεια και που αναφέρονται στην Κ. Υ. Α.

Επισήμανση :

Επειδή στη διαδικασία του συμψηφισμού, κατά τα ανωτέρω εντάσσονται οι βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης και του πίνακα χρεών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος οφειλές, σε περίπτωση που προκύψει νέα οφειλή από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε μισθολογική περίοδο που έχει υπαχθεί στη διαδικασία του συμψηφισμού ή και σε μεταγενέστερη της ρύθμισης, θα καταβάλλεται με εφάπαξ εξόφληση, χωρίς απαλλαγές.

Σε περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ, με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

ΙΙ. Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Στους εν λόγω Δήμους ή Περιφέρειες, θα χορηγούνται αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς παρακράτηση, (εγκύκλιο 97/11), για κάθε χρήση, κατά τα γνωστά, κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, κατόπιν σχετικού αιτήματός.

ΙΙ. ΣΤ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Στην κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συμψηφίζονται, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με αυτήν.

Συγκεκριμένα, για τις οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών που υπάγονται στην διαδικασία του συμψηφισμού:

i) Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ, και κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967, οι οποίες συμπληρώθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 31 Ν.Δ. 1160/1972 και του άρθρου 21 παρ. 11 Ν. 1902/1990.

iii) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του Δήμου ή της Περιφέρειας,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven