Κ.Υ.Α. αριθμ. 2242.10- 1.1/ 44888/ 2015/9.12.2015 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2015

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2242.10- 1.1/ 44888/ 2015/9.12.2015 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2015

Αριθμ. 2242.10-1.1/ 44888/2015

(ΦΕΚ Β' 2691/11-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 4 του N. 6002/ 1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α' 37), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του N. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 64),

β) του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166), όπως ισχύει και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284), όπως ισχύει,

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του N. 3863/2010 (Α' 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του N. 4331/2015 (Α'69),

ε) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),

στ) των άρθρων 2 και 3 του Π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών», (Α' 176), όπως ισχύει,

ζ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194),

η) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20),

θ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α'170),

ι) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21),

ια) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'114),

ιβ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

ιγ) της υπ' αριθ. Υ29/ 08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Την αριθ. 3529.2/18/2015 υ.α. «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015» (Β' 489), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 3529.2/ 28/2015 υ.α. (Β'910).

3. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τα πρακτικά της αριθ. 5115/11/ 08-10-2015 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (θέμα 1ο) και της αριθ. 5118/ 14/ 17-11-2015 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν.

4. Την αριθ. πρωτ. 1351-03/02/03-02-2015 (ΑΔΑ: 70ΣΚ469ΗΞΞ-7Σ8) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).

5. Το αριθμ. πρωτ. 9461/12-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Επιδομάτων της Διεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου.

6. Το γεγονός ότι έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 912.950,006 κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ.3529.2/18/2015/30.3.2015 υ.α. «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015» (Β' 489), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 3529.2/28/2015/12.5.2015 υ.α. (Β' 910).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.185.000,00) περίπου στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2015.

8. Την Α.Π. 2814.4/40486/2015/Α.Σ. 2814.5.4/01/2015/24-11-2015 (ΟΕ) Εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.,

αποφασίζουμε:


1. Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2015, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου 2015 (Κ.Α.Ε. 0652), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:

α) τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και

β) τετρακόσια (400,00) ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2015 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2015, πενταετία.

β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυση τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2015, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή ανεργία από 25-06-2014 έως 25-11-2015).

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.δ. 894/1981 (Α' 226) και του Π.δ. 228/1998 (Α' 176), όπως ισχύει σήμερα, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' και β', ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου ναυτικού.

3. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Απαιτείται προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2015, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.δ. 228/1998 (Α' 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

δ) Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

4. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στις παραγράφους 2 και 3 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί,

α) σε πλοία με Ελληνική σημαία,

β) σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),

γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να θίγονται διατάξεις των ενωσιακών κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για το σκοπό της παρούσας απόφασης.

Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.δ. 894/1981 (Α' 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το N. 3816 /1958 (Α' 32) και τον Κανονισμό για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. 3522.2/08/2014 κοινή υπουργική απόφαση. (Β'1671).

Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

5. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, αρμόδιοι είναι οι εξής:

α) οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας και εν γένει οι Φορείς Παροχών Υπηρεσιών Υγείας της Δ.Υ. Πε.

β) οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.

6. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 29η Δεκεμβρίου 2015, στους δικαιούχους, με την προσέλευση τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

7. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει, με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Εάν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται ενώπιον δύο μαρτύρων, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.

8. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΠηγή: Taxheaven