Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015/8.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1156/ Β') «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015/8.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1156/ Β') «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2692/11-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 320 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 7, του Ν.3784/2009 "Αναθεώρηση του Ν.703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 137/Α').

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Τ. 1460/10/Γ0019/ 21-3-2002 ΑΥΟΟ «Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης» (ΦΕΚ 468/Β').

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β') «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β') «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α'), όπως ισχύει.

9. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/ Α'/2014).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση των Υπουργείων μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α'/2015).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α'/2015).

13. Την υπ' αριθμ. Υ 14/3-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144/ Β'/ 2015).

14. Την υπ' αρθμ. 107837/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ 2280/Β'/2015).

15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1156/Β') για την εναρμόνιση προσαρμογής σε τεχνικά πρότυπα και τη διόρθωση και συμπλήρωση τεχνικών λεπτομερειών, καθώς και για τον καθορισμό της έναρξης της δοκιμαστικής περιόδου και της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών.

16. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1156/Β') «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», ως ακολούθως:

α. Στο άρθρο 4, το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο μηχανισμός θα έχει μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα μέτρησης στάθμης μικρότερο ή ίσο από +/- 1 χιλιοστό (mm), μέτρησης θερμοκρασίας μικρότερο ή ίσο από +/- 0,2 °C, και μέτρησης πυκνότητας μικρότερο ή ίσο από +/- 5 kg/m3, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα».

β. Στο άρθρο 5, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Οι μετρητές εκροής θα είναι κλάσης ακριβείας 0,3 σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της παρ. 2.1 του Παραρτήματος ΜΙ-005 της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID), όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Φ2-1393/27-3-2007 (ΦΕΚ Β' 521), θα είναι δε ρυθμισμένοι στο 0,00 %.».

γ. Στο άρθρο 7, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ) της παραγράφου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«Απόκλιση της αυτόματα μετρούμενης πυκνότητας με αυτή που προσδιορίζεται και εισάγεται στο σύστημα εισροών/εκροών από το ΓΧΚ, μεγαλύτερη από +/- 5 Kg/ m3».

δ. Στο άρθρο 11, στην παράγραφο 1, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
i. To τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον 3 μηνών, η οποία εκτείνεται μέχρι 3 μήνες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε., οπότε και άρχεται η παραγωγική λειτουργία αυτών».
ii. Μετά το τρίτο εδάφιο, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της δοκιμαστικής λειτουργίας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην κεντρική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε.».

ε. Στο άρθρο 12, στο «1. Δελτίο εισόδου/εισροής», το σημείο 1.6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα στους 15°C (1.5.7 - 1.4.4.)».

στ. Στο άρθρο 12, στο «3. Δελτίο λοιπών κινήσεων», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
iii. Μετά το σημείο 3.5.3 προστίθεται νέο σημείο 3.5.4 ως εξής:
«3.5.4. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).»
iv.Τα σημεία 3.5.4 και 3.5.5 αναριθμούνται σε 3.5.5 και 3.5.6, αντίστοιχα.
ν. Το σημείο 3.6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (3.5.6 - 3.4.3) στους 15°C».

ζ. Στο άρθρο 12, στο «4. Δελτίο ισοζυγίου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
i.    To σημείο 4.3.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.3.4. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία της τελευταίας εισροής.».
ii.    Το σημείο 4.3.6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.3.6. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία μετά την ολοκλήρωση των εκροών.».
iii. Μετά το σημείο 4.3.8 προστίθενται νέα σημεία 4.3.9 και 4.3.10 ως εξής:
«4.3.9. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα των ποσοτήτων του σημείου 3.6).
4.3.10. Η συνολικώς παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή (4.3.8. - 4.3.9.)».
iv. Στο σημείο 4.4.4 η λέξη «ανοιγμένες» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανηγμένες».
ν. Το σημείο 4.6.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.6.1. Απόκλιση του όγκου εισροών - εκροών (4.3.104.5).».
vi. Μετά το σημείο 4.9.6 προστίθενται νέα σημεία 4.9.7 και 4.9.8 ως εξής:
«4.9.7. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα 3.6).
4.9.8. Η συνολικώς παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή (4.9.6 - 4.9.7)».
vii. Το σημείο 4.12.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.12.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (4.9.84.11)».

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven