Αρ. πρωτ.: 55857/1892/4.12.2015 Εργασία κατά τις Κυριακές των περ. β και δ της παρ.1 του αρ.16 του Ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014

Αρ. πρωτ.: 55857/1892/4.12.2015 Εργασία κατά τις Κυριακές των περ. β και δ της παρ.1 του αρ.16 του Ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014

Αθήνα, 4/12/2015
Αρ. πρωτ.: 55857/1892

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

«Εργασία κατά τις Κυριακές των περ. β και δ της παρ.1 του αρ.16 του Ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014

Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν στον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (ρεπό) σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές των περιπτώσεων β) και δ) της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173) και προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές του έτους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (περ. β της παρ. 1 του Ν. 4177/2013) καθώς και η τελευταία Κυριακή κάθε έτους (περ. δ της παρ.1 του Ν. 4177/2013 που προστέθηκε με την παρ. 1 του αρ. 108 του Ν. 4314/2014).

Οι εν λόγω Κυριακές για το έτος 2015 αντιστοιχούν στην Κυριακή 13/12, στην Κυριακή 20/12 και στην Κυριακή 27/12.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 252), κατά τις ως άνω Κυριακές, επιτρέπεται, η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν με βάση τα ανωτέρω.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών).

Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι των εμπορικών καταστημάτων που θα απασχοληθούν κατά τις ως άνω Κυριακές πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση 24 συνεχών ωρών. Η αναπληρωματική αυτή ανάπαυση για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Β.Δ. 748/1966 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 57), σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.

Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), η οποία προέβλεπε ότι η αναπληρωματική ανάπαυση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή που εμπίπτει μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου πάνω από 5 ώρες, δίδεται σε εργάσιμη ημέρα εντός του μηνός Ιανουαρίου, δεν ισχύει πλέον καθώς με την περ. β της παρ.3 του άρθρου 108 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), καταργήθηκε το άρθρο 1 του Β.Δ/τος 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), και συνεπώς καθίσταται αυτομάτως ανενεργή και η παρ.2 του άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ/τος που έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο 1 του διατάγματος.Πηγή: Taxheaven