Αριθ. πρωτ.: Φ. 10035/ οικ.48223/ 1104/27.11.2015 Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Αριθ. πρωτ.: Φ. 10035/ οικ.48223/ 1104/27.11.2015 Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Αθήνα, 27 / 11 / 2015
Αριθ. Πρωτ.:Φ.10035/οικ.48223/1104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ι.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 3368110
FAX : 210 - 3368116

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 129/17-10-2015, τ. Α΄ δημοσιεύθηκε ο ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» με το άρθρο 21 παρ. 1 περ. η του οποίου καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α΄69) σχετικά με την πάγια ρύθμιση για έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη.

Η ανωτέρω κατάργηση είναι απόρροια των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του άρθρου 3 του ν.4336/2015.

Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε έως 02-07-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4331/2015) ήτοι οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά στον ΟΑΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 του ν.4075/2012).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, στην μεταβατικής ισχύος διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4331/2015, η οποία έληξε την 30-09-2015 εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ανωτέρω διατάξεις του ν.4331/2015.

Οι προισχύουσες διατάξεις, που επανέρχονται σε ισχύ με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015, έχουν εφαρμογή σε όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4337/2015 δηλαδή από 17-10-2015 και εντεύθεν.

Οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης:
α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες
β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven