Αριθμ. 5527/136497/8.12.2015 Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 2

Αριθμ. 5527/136497/8.12.2015 Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 2

 Αριθμ. 5527/136497/8.12.2015 Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 

1. Το Ν.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α΄/1974) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 199/Α΄/1983) «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
3. Οι διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/ Α΄/2006) και τα άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008).
4. Το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Το Νόμο υπ’ αριθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
6. Το Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
7. Το άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/ 2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
8. Τα άρθρων 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
10. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
11. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28−08−2014) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014).
12. Το Π.δ. 70/22−09−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−06−2015) «Μετονομασία Υπουργείου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)».
13. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.
15. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/78, (ΕΚ) αρ. 165/94, (ΕΚ) αρ. 2799/98, (ΕΚ) αρ. 814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.
16. Τον Καν. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.A.A. και την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) αρίθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
17. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
18. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
19. Την αρ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001),
όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τη 13η. αναθεώρηση.
20. Την αρ. 280947/1982/07−03−2008 (ΦΕΚ 393 Β΄/ 07.03.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Η υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ 2038/Β΄/2007) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α. Α.)».
22. Η υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
23. Η υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ 910/Β΄/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει κάθε φορά.
24. Η υπ’ αριθμ. 281255/6.5.2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
25. Η με αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16.10.2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
26. Την υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.8.2008 (ΦΕΚ 1740/Β΄/2008) απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Α.Α. και Τ. «Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013».
27. Την αρ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώ σεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013.».
28. Την αρ. 5389/02−12−2015 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
29. Την αρ. 23533/23−11−2015 σύμφωνη γνώμη της EYE Π.Α.Α.
30. Την αρ. 122968/21−11−2015 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
31. Από την παρούσα δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη αποφασίζουμε:
Η υπ’ αρίθμ. 321699/5981/21−08−2008 Απόφαση μας τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1
ΕΛΕΓΧΟΙ
Η παράγραφος ΙΙ. 1.6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


ΙΙ.1.6 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) − πρακτικά ελέγχων − καταχωρούνται από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών.


Άρθρο 2
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 

Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.

1.2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

1.3. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των  προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.

1.4. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση

1.5. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.
 

2. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων του προγράμματος στους δικαιούχους, ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δια των οργανικών μονάδων επιπέδου διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.


3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Οι πληρωμές των Μέτρων 211 και 212 διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας βάσει «φακέλου πληρωμής»,
ο οποίος περιλαμβάνει:
 

Ι. Εκτυπωμένες καταστάσεις από το μηχανογραφικό
αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων και συγκεκριμένα:
1.1. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνολο της επικράτειας ανά παρτίδα, με αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.


1.2. Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά παρτίδα, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
 

1.3. Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, στην οποία εμφανίζονται οι γεωργοί που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής του προηγούμενου σημείου.


1.4. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, για το σύνολο των δικαιούχων με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


1.5. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικράτειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


1.6. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


1.7. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου − εκκαθάρισης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.


4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Οι φάκελοι πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου, με όλα τα στοιχεία πλην της αναλυτικής κατάστασης δείγματος πληρωμών του σημείου 1.3, δίδονται στους αρμόδιους ελεγκτές.

4.2. Οι ελεγκτές πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο και εφόσον επιβεβαιώσουν την επιλεξιμότητα των αιτήσεων των γεωργών του δείγματος, προχωρούν σε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης του «φακέλου πληρωμής», συμπληρώνοντας τη συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και υπογράφοντας αυτήν. Ειδικότερα, οι εντελλόμενοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο μέσα από τις «οθόνες» του προγράμματος εφαρμογής της Εξισωτικής Αποζημίωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω: Ο πρώτος ελεγκτής επιλέγει, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος, τον φάκελο που έχει εντολή να ελέγξει και εισάγει το επιθυμητό ποσοστό του δείγματος ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 0,1 έως 1%.
Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματοληψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο γεωργών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής. Ακολούθως, ο πρώτος ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής κάθε γεωργού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων από την Αίτηση Ένταξης/Πληρωμής, τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τις Διοικητικές Πράξεις, τα στοιχεία του κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου και το σύστημα υπολογισμού των κυρώσεων και πληρωμών (εξατομίκευση), όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και εμφανίζονται επί της οθόνης, και εφόσον − μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των γεωργών του δείγματος − δεν διαπιστωθούν προβλήματα, συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου − εκκαθάρισης, υπογράφει τις καταστάσεις των στοιχείων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.7 και προωθεί
το σχετικό φάκελο στο δεύτερο ελεγκτή.
Ο δεύτερος ελεγκτής προβαίνει σε ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο, όπως προηγουμένως, του 10% των γεωργών που ελέγχθηκαν από τον πρώτο ελεγκτή, σημειώνοντας αυτούς με πράσινο στυλό επί της κατάστασης του δείγματος, και εφόσον − μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου − δεν διαπιστωθούν προβλήματα, υπογράφει με τη σειρά του τις καταστάσεις των στοιχείων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.7. και προωθεί το σχετικό φάκελο στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Η Συγκεντρωτική, η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, η Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών καθώς και η Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου −εκκαθάρισης (Check List) υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και στη συνέχεια ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται, στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των γεωργών.


4.3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες θα μπορούν να εκτυπώνονται), και θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με την έκδοση της
σχετικής εντολής.


4.4. Τα ποσά των ενισχύσεων καταβάλλονται στο ακέραιο στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Η εντολή πληρωμής εκδίδεται στο σύνολο της επικράτειας και παρτίδα και διαβιβάζεται στο τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου. Μετά την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, το τραπεζικό ίδρυμα αποστέλλει άμεσα με ηλεκτρονικό αρχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες μηχανογράφησης και πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επιβεβαίωση για την πίστωση ή μη των λογαριασμών των δικαιούχων. Το ποσό που δεν πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθεται στον λογαριασμό απορρίψεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τηρείται στο τραπεζικό ίδρυμα και αποστέλλεται εκ νέου διορθωμένο αρχείο, προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των τραπεζικών λογαριασμών επαναλαμβάνεται μέχρις ότου πιστωθούν οι λογαριασμοί.
Τα ποσά από τους μη πιστωμένους λογαριασμούς επιστρέφουν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όσον αφορά την κοινοτική συμμετοχή, ενώ το αντίστοιχο ποσό της εθνικής συμμετοχής επιστρέφει είτε στον τακτικό προϋπολογισμό είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ανάλογα με τον Φορέα χρηματοδότησης).


Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις
Η παράγραφος 26 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στη διεύθυνση
κατοικίας. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στα γεωργικά εισοδήματα λόγω λάθους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορολογούμενου μπορούν να γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.
 

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις
 

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.08.2008 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Πηγή: Taxheaven