Αριθ. 125637/4.12.2015 Καθορισμός Τελών για θεώρηση Εγγράφων κ.τ.λ. του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως

Αριθ. 125637/4.12.2015 Καθορισμός Τελών για θεώρηση Εγγράφων κ.τ.λ. του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως

Αριθ. 125637

(ΦΕΚ Β' 2702/14-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 του Ν. 990/1979 «Περί ιδρύσεως επιμελητηρίου υπό τον τίτλο "ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ"» (Α΄ 226).

2. Τα άρθρα 7 και 23 του Π.δ. 421/1981 «Περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο "ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Α΄ 113).

3. Το Π.δ. 70/2015, «Ανασύσταση των Υπουργείων....... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

5. Την υπ’ αριθ. Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Καθορισμός τελών για θεώρηση Εγγράφων κ.τ.λ. του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως» (Β΄ 2308).

6. Το έγγραφο του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, με αριθ. πρωτ. 219/ΓΓ/ΒΦ/βφ/22−06−2015, με συνημμένα, το από 05−06−2015, απόσπασμα πρακτικών της Επαναληπτικής Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του εν λόγω Επιμελητηρίου, με το οποίο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση για αναπροσαρμογή των τελών θεώρησης εξαγωγικών εγγράφων και άλλων εσόδων και την σχετική Πρόταση αναπροσαρμογής τελών θεώρησης και άλλων εσόδων του ιδίου Επιμελητηρίου και συμπλήρωσης του Πίνακα Τελών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με την υπ’ αριθ. Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των τελών για τη θεώρηση των εμπορικών εγγράφων του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως καθώς και των εγγράφων και ετησίων συνδρομών των μελών του, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 32,00€
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 30.00€
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΛΗ    
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ    
  Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
330,00€
  ΕΤΕ 220,00€
  ΛΟΙΠΑ 150,00€
  IKE 220,00€
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Α.Ε. 330,00€
  ΕΠΕ 220,00€
  ΛΟΙΠΑ 150,00€
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
500,00€
  IKE 220,00€
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΕΛΗ    
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
S.Α. ΚΑΙ
ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
670,00€
  ΕΠΕ 540,00€
  ΛΟΙΠΑ 330,00€
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΕΛΩΝ
S.A. ΚΑΙ
ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
700,00€
  ΕΠΕ  
  ΛΟΙΠΑ  
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΑΒ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
  1.000,00€

Η υπ’ αριθ. Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση καταργείται.

Οι διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven