Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0004072 ΕΞ 2015/9.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327ΕΞ2015/20.10.2015 απόφασης σχετικά με την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0004072 ΕΞ 2015/9.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327ΕΞ2015/20.10.2015 απόφασης σχετικά με την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0004072ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2703/14-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

β) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των άρθρων 89 και 128 του Π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014,

δ) της παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 104),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) της υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (Β΄ 2144) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

η) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

2. Την ανάγκη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015.

3. Την με αρ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2262).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα λειτουργήσει χωρίς αμοιβή,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2262), ως εξής:

1. Αυξάνεται ο αριθμός των μελών της Ομάδας Εργασίας από πέντε (5) σε έξι (6) μέλη.

2. Ορίζεται ως τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας ο Γεώργιος Βερναδάκης του Νικολάου, υπάλληλος ΔΕ με βαθμό Β΄ του κλάδου Τελωνειακών αποσπασμένος στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου του Δημητρίου υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄ του κλάδου Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η απόφαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven