Κ.Υ.Α. αριθ. 3021/22/10-ζ'/4.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3021/22/10/28-06-2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β' 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 3021/22/10- στ'/26-07-2007 όμ

Κ.Υ.Α. αριθ. 3021/22/10-ζ'/4.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3021/22/10/28-06-2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β' 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 3021/22/10- στ'/26-07-2007 όμ

Αριθ. 3021/22/10-ζ'

(ΦΕΚ Β' 2702/14-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003 «Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α' 23).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3274/ 2004 «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού» (Α' 195).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3566/2007 (Α' 117) «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 16710/25.04.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Πρόσβαση της Ελληνικής Αστυνομίας στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β' 1147).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Π18Α-9035/ΑΣ 3858/ 07.04.2006 (Β' 506) απόφασης της Υπουργού Εξωτερικών «Μορφή, τύπος και περιεχόμενο, δικαιολογητικά, διαδικασία έκδοσης και χρονική ισχύς διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων νέου τύπου».

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Π18Α-10692/ΑΣ 4566/ 19.05.2006 (Β' 659) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Εκτύπωση των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων νέου τύπου».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 « Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 213).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α' 143), 94/2012 (Α' 149), 98/2012 (Α' 160), 131/2012 (Α' 239) και 118/2013 (Α' 152).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ6 από 25.9.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων


1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασης (Β' 932) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 3021/22/10-στ'/26.7.2007 απόφαση (Β' 1503), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του. Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου. Στην ως άνω Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα, περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου. Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτούμενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. Επί της εκτυπωμένης σελίδας με τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο
Αστυνομικό. Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣΠηγή: Taxheaven