Αριθμ. 124358/ΕΥΣΣΑ2587/2.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 111962/ΕΥΣΣΑ2367/3−11−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2384/6−11−2015) Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Αριθμ. 124358/ΕΥΣΣΑ2587/2.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 111962/ΕΥΣΣΑ2367/3−11−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2384/6−11−2015) Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Αριθμ. 124358/ΕΥΣΣΑ2587

(ΦΕΚ Β' 2705/15-12-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

2. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) περί «… μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού …».

3. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

4. Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β΄/2222/15−10−2015).

5. Απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./726/13−10−2015).

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/3−9−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως των άρθρων 23, 24 και 58 αυτού.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1084/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

14. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

15. Την με αριθμ. C(2014) 3542 – 23−5−2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 − 24−9−2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

16. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14−1−2002) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης − Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».

17. Την με αριθμ. πρωτ. 61434/ΕΥΣΣΑ1417/8.6.2015 και ΦΕΚ Β΄ 1160/18−6−2015 απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020.

18. Την με αριθμ. πρωτ. 111962 /ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015 και ΦΕΚ Β΄ 2384/6−11−2015 τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020.

19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111962 /ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015 (ΦΕΚ 2384/Β΄/6−11−2015) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 − 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο μόνο

Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται:

− Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

− Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

− Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

− Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 111962 /ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015 με ΦΕΚ Β΄ 2384/6−11−2015 υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven