Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1160971 ΕΞ 2015/14.12.2015 Ανάκληση μετακίνησης υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1160971 ΕΞ 2015/14.12.2015 Ανάκληση μετακίνησης υπαλλήλων

Αθήνα, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1160971 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

4. την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,

5. την αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις»,

7. την αρ. ΔΔΑΔ Β 1162065 ΕΞ 5.12.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ανακαλούμε την μετακίνηση των παρακάτω εφοριακών υπαλλήλων ως εξής:

ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
473678 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1162065/14
427971 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1162065/14

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω υπαλλήλους.


 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven