Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/15.12.2015 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/15.12.2015 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Αθήνα, 15 / 12 /2015
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/6/1949724

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο Α Ε Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα   
Πληροφορίες: Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :210-5274328-29
fax    :210-5220504
e-mail :d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23

ΘΕΜΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.


ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015).
β) Το υπ' αρ. πρωτ. Φ.10035/οικ.48223/1104/27.11.2015 του Υπουργείου Εργασίας.
γ) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/4/1323653/5.8.2015 έγγραφο μας .

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το υπό γ) γενικό έγγραφο μας σας είχαμε ενημερώσει για την τροποποίηση των όρων καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του Οργανισμού, ως προς τις περιπτώσεις που ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, λόγω των δεδομένων που εισήχθησαν με το άρθρο 38 παρ 1-3 του ν.4331/2015.

Η τροποποίηση αφορούσε το ανώτατο όριο παρακράτησης της οφειλής καθώς και τον αριθμό των δόσεων (ανώτατο όριο παρακράτησης ως 25.000,00 ευρώ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που όριζαν οι παράγραφοι 1-3 και ανώτατος αριθμός δόσεων μέχρι 60 δόσεις). Επίσης οριζόταν αναλυτικά το πεδίο ισχύος της διατάξεως αυτής , δηλαδή σε ποιες αιτήσεις αφορά (από 2-7-2015 και εφεξής, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4331/2015).

Mε το άρθρο 21 παρ.1 περ η του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α'/17-10-2015) καταργήθηκαν οι διατάξεις των παρ 1-3 του άρθρου 38 του ν.4331/2015 (Α' 69) σχετικά με την πάγια ρύθμιση για έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη.
 
Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4337/2015 (ήτοι από 17-10-2015) επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε ως 2-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4331/2015), ήτοι οι διατάξεις της παρ 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά τον Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 του ν.4075/2012. 

Επανέρχεται δηλαδή το ανώτατο όριο παρακράτησης μέχρι 20.000,00 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων μέχρι 40 για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4337/2015 δηλαδή από 17-10-2015 και εντεύθεν.

Παράλληλα οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης:

Α) Που υποβλήθηκαν από 2-7-2015 μέχρι την 17-10-2015 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες

Β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π/δτος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένα υποδείγματα βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης (για τις αιτήσεις από 17-10-2015 και εντεύθεν) και τονίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα έντυπα βεβαιώσεων που είχαν επισυναφθεί στο υπό γ) έγγραφο μας (για τις αιτήσεις από 2-7-2015 και μέχρι και 16-10-2015) .

Εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, ιδιαίτερα δε για την αποστολή της σωστής βεβαίωσης χρόνου, αναλόγως του χρονικού σημείου της αιτήσεως συνταξιοδότησης και των λοιπών όρων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. ΛΑΚΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven