Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1161134 ΕΞ 2015/14.12.2015 Αποσπάσεις υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1161134 ΕΞ 2015/14.12.2015 Αποσπάσεις υπαλλήλων

Αθήνα,14/12/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1161134 ΕΞ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 33 75 138-9
Fax: 210 33 75 049

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με:

1. το άρθρο 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007),

2. τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010).

3. το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»(Α' 178),

4. το Π.Δ. 344/1995 (ΦΕΚ 183/A/06-09-1995),

5. το Π.Δ. 216/1998 (ΦΕΚ 172/Α/17-07-1998),

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,,

7. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

8. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ 2014/6-11-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ,μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία , κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών , της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό», 

9. την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα , μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις»,

10. τη ννώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή του την 01.12.2015,

11. το υπ' αρ. πρωτ. 392/01.12.2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

12. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

13. τις αιτήσεις των υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α AMY ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Δ. Ο. Υ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 472100 ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31/8/2016 ΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
2 475954 ΣΙΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 31/8/2016 ΑΙΤΗΣΗ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους και να αποσταλεί αυθημερόν αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους μόνο με fax στο 210 33 75 049.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΦΕΚ Β2294/ΑΥΟ 0003412)
Πηγή: Taxheaven