Αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκ

Αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκ

Αριθ. 0004170 ΕΞ 2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System − GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

0004170 ΕΞ 2015/2015


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86),
β) του άρθρου 42 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120),
γ) του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173),
δ) του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ A΄ 230),
ε) του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
στ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ A΄ 178), όπως αυτό ισχύει,
ζ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ A΄ 104),
η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 116),
θ) της υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη” (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015),
ι) της υπ’ αριθ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015).
2. α) Την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικού Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
β) Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS) και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.
γ) Την ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία των στοιχείων των υπόγειων, υπέργειων σταθερών και κινητών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων.
δ) Την ανάγκη καθορισμού του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.
3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας, δεξαμενόπλοια − σλέπια κ.λπ., για να εγκριθούν ως μεταφορικά−εφοδιαστικά, πρέπει να έχουν απογραφεί στην βάση δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στην Γ.Γ.Π.Σ, να έχουν αριθμό Μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ), να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων A.I.S, και να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών−εκροών, να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System − GPS) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας.
Εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας, θα έχει επικαιροποιηθεί και ελεγχθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία της βάσης δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ. πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων) και θα τηρείται ταυτόχρονα και θα ενημερώνεται στο Κεντρικό Σύστημα της ΓΓΠΣ, με ευθύνη των αρχών αδειοδότησης και τήρησης του Μητρώου πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων.


Άρθρο 2

1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών για τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από δύο υποσυστήματα εκροών και το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης (ΓΓΠΣ).
Α. Το ένα υποσύστημα εκροών βρίσκεται στο παράκτιο σταθμό φόρτωσης.
Β. Υποχρεωτική καταγραφή όλων των παράκτιων σταθμών φόρτωσης ναυτιλιακών καυσίμων και ένταξη τους σε ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ που θα τηρείται στη ΓΓΠΣ. Οι προδιαγραφές για το ΜΗΤΡΩΟ θα περιληφθούν στην υπό έκδοση
κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Γ. Το δεύτερο υποσύστημα εκροών βρίσκεται πάνω στο πλωτό μέσο μεταφοράς.

2. Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος εκροών τόσο του παράκτιου σταθμού φόρτωσης όσο και του υποσυστήματος που θα εγκατασταθεί στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και οι απαραίτητες
διαδικασίες θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα του άρθρου 1 της παρούσας.
 

Άρθρο 3
Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συντονισμού στη ΓΓΠΣ Δημιουργείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κεντρική βάση δεδομένων, όπου αποστέλλονται, καταχωρούνται ηλεκτρονικά και επεξεργάζονται στοιχεία, για όλες τις υπέργειες, υπόγειες, σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας κάτω των 4 κυβικών μέτρων. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία αποστολής καθορίζονται στο Παράρτημα A΄ της παρούσας αποφάσεως.
 

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης Αποστολή στοιχείων Όλα τα πλωτά μέσα μεταφοράς και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών−εκροών και ένα μήνα μετά την εγκατάσταση, να αποστέλλουν καθημερινά στοιχεία στην Γ.Γ.Π.Σ.
Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία αποστολής καθορίζονται στο Παράρτημα A΄ της παρούσας αποφάσεως.


Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
 

Το κατωτέρω παράρτημα που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών/εκροών ενεργειακών προϊόντων (υγρά καύσιμα, υγραέρια, κ.λπ.) είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός Μητρώου δεξαμενών στις οποίες
φιλοξενούνται Πετρελαιοειδή και Ενεργειακά προϊόντα. Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουνε στην αλυσίδα διακίνησης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων, είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Κινητές
δεξαμενές επί χερσαίων και θαλάσσιων μέσων.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Α.Φ.Μ.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ του Ν. 3054/2002
ο ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ Ο
ο ΕΜΠΟΡΙΑ Ο
ο ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Ο
ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ο
ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (αρ. 3, παρ. 13β Ν. 3054/2002) Ο
ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ Ο
ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ. (όπου προβλέπεται)
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (πρατήρια ενέργειας).
• ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΠΕΡΙΟΧΗ−ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 1987) ΑΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες − ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες − ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
ο ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΠΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
− ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AIS.
− ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS.
ο ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ)
− ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (RFID's).
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (διάταξη δεξαμενών)
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (πλήρη στοιχεία εγκαταστάτη συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ)
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ (πλήθος, μοντέλο, χρονολογία κυκλοφορίας, έγκριση τύπου και δήλωση συμμόρφωσης για αντλίες που κυκλοφόρησαν μετά το 2006 − ή εθνική έγκριση − για αντλίες που κυκλοφόρησαν πριν το 2006 αντλιών, ανά είδος καυσίμου)
• ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΩΝ (ηλεκτρονική κάτοψη)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ − ΕΚΡΟΩΝ
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ή εταιρείας) ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ΑΦΜ)
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚ (ενεργό ή ανενεργό εάν πρόκειται για Πρατήριο με υλοποιημένο σύστημα εισροών − εκροών)
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ − ΕΚΡΟΩΝ (και επιπρόσθετα, ονομασία λογισμικού − έκδοση − τελευταία ημερομηνία ανανέωσης − ημερομηνία λήξης σύμβασης συντήρησης συστήματος εισροών/εκροών)


Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Πηγή: Taxheaven