Αριθμ. 2/78593/ΔΔΕ/11.12.2015 Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων έλεγχου καταγραφής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Αριθμ. 2/78593/ΔΔΕ/11.12.2015 Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων έλεγχου καταγραφής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Αριθμ. 2/78593/ΔΔΕ

(ΦΕΚ Β' 2739/16-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 20, 21, 49 και 77 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),

β) τις διατάξεις του N. 4336/2015 (Α΄ 94)

γ) του άρθρου 13 παρ. 25 του N. 2601/1998 «Ιδιωτικές επενδύσεις κ.λπ.» (Α΄ 81),

δ) του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),

ε) του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65),

στ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194),

ζ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015(ΦΕΚ Β΄ 2168/09−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

3. Το υπ’ αριθ. οικ.2/78322/ΔΠΔΣΜ/11.12.2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23−140/ΚΑΕ 0711.

5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2/87949/ΔΠΔΑ/17.11.2015, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), ΑΔΑ: ΩΛΜ7Η−2Ε5, σε βάρος της οποίας θα εκδοθεί ισόποσο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

6. Την υφιστάμενη ανάγκη για ελέγχους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όσον αφορά:
α) την εξέταση των διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ των στοιχείων πού καταγράφηκαν και εκείνα που υποβάλουν οι φορείς στο Γ.Λ.Κ. στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής στοιχείων.
β) την εξέταση των διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ των υποβεβλημένων στο Γ.Λ.Κ. στοιχείων και των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την δειγματοληπτική καταγραφή,

αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε κλιμάκια ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στις οικονομικές υπηρεσίες των κατωτέρω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ
1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 43−110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ( ΕΛ.ΑΣ.)
2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 39−130 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
3 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
4 ΠΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟ»
5 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
6 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
7 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
8 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
9 ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
10 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
11 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
12 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
13 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
14 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
15 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
17 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
18 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
19 ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ − ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
22 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
23 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
24 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
25 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ − ΒΟΥΛΑΣ − ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
27 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
28 ΟΣΕ
29 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
30 ΤΑΙΠΕΔ

2. Τα εν λόγω Κλιμάκια συγκροτούνται από τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως συντονιστής. Οι υπάλληλοι που μετέχουν στα κλιμάκια ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.

3. Το έργο των ελεγκτικών κλιμακίων συνίσταται στον έλεγχο:
α) την εξέταση των διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ των στοιχείων πού καταγράφηκαν και εκείνα που υποβάλουν οι φορείς στο Γ.Λ.Κ. στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής στοιχείων .
β) την εξέταση των διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ των υποβεβλημένων στο Γ.Λ.Κ. στοιχείων και των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την δειγματοληπτική καταγραφή.

4. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα των ελεγχόμενων φορέων ή όπου αλλού απαιτηθεί.

5. Για τη μετακίνηση στο πλαίσιο των ελέγχων μπορεί να γίνει από τα ελεγκτικά όργανα χρήση Ε.Ι.Χ. (ιδιόκτητου ή μισθωμένου) λόγω της ανάγκης για μεταφορά υλικού.

6. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, που ακολούθως την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο Φορέα, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημ/κών Ελέγχων, στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, στη Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven