Αριθμ. 22020/2015/11.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15278/11.9.2015 (Β' 2004) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β' 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφ

Αριθμ. 22020/2015/11.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15278/11.9.2015 (Β' 2004) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β' 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφ

Αριθμ. 22020/2015

(ΦΕΚ Β' 2739/16-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
   
1. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 5 αυτού.
   
2. Του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (Α' 29).
   
3. Του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α' 169).
   
4. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 « Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α' 178).
   
5. Του άρθρου 5 του Π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α' 147).
   
6. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
   
7. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.
   
8. Του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.δ. 73/2011.
   
9. Του Π.δ. 116/23.9.2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
   
10. Της υπ' αριθ. Υ11/29.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου Παππά» (Β' 2109).
   
11. Το υπ' αρ. 371/25.11.2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα, «Εισήγηση για Διαγραφή από την Συμπληρωματική υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β' 2004/15.9.2015 της ημερήσιας νομαρχιακής εφημερίδας ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».
   
12. Την υπ' αριθμ. 15278/11.9.2015 (Β' 2004) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β' 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 13922/20.8.2015 υπουργική απόφαση (Β' 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ Β' 1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων».
   
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 15278/11.9.2015 (Β'2004) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β' 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 13922/20.8.2015 υπουργική απόφαση (Β' 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ Β' 1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων» και διαγράψουμε την Ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα «Νέος Τύπος Μαγνησίας» με έδρα το Βόλο (Νομός Μαγνησίας), διότι η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η εν λόγω εφημερίδα δεν δήλωσε τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση, ήτοι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο Α' και ζ' καθώς και παρ. 3 στ. γ' περί πωλήσεων και βεβαίωσης ασφάλισης δημοσιογράφων από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του Ν. 3548/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣΠηγή: Taxheaven