Αριθμ. Δ23/οικ.58874/4228 Τροποποίηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7.11.2014 τ. Β).

Αριθμ. Δ23/οικ.58874/4228 Τροποποίηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7.11.2014 τ. Β).

Αριθμ. Δ23/οικ.58874/4228 Τροποποίηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7−11−2014 τ. Β).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.3. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ ΦΕΚ 143).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

8. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9−10−2015 τ.Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

9. Την αριθμ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα».

10. Την αριθμ. Υ28/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9−10−2015, τ.Β) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

11. Την αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7−11−2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7−11−2014, τ. Β).

12. Την αρ. πρωτ. 54955/363/01−12−2015 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Το από 02/11/2015 ενημερωτικό σημείωμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου του προγράμματος με θέμα «Καταβολή επόμενης δόσης σε δικαιούχους του ΕΕΕ».

14. Το από 08−12−2015 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ.

15. Το υπ’ αρ. πρ. 56471/11996/08−12−2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών.

16. Το υπ’ αρ. πρ. 170/08−12−2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.

17. Το υπ’ αρ. πρ. Δ6/Φ1/Α/56858/2827/09−12−2015 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 27.600.000 ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 33 220, ΚΑΕ 2759), η οποία κατανέμεται στα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016, και για την οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» υπουργική απόφαση από την ημερομηνία ισχύος της, ήτοι 7−11−2014, και συμπληρώνουμε στο τέλος της παρ. 2, του άρθρου 5 αυτής τη φράση «που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβούν το ποσό των 27.600.000, 00 € ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven