Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015/2.12.2015 Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015/2.12.2015 Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2745/17-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 7, της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94/ 14-8-2015) με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 30 Β του Ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ),
β) των άρθρων 2, 30 έως 34 και της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του Ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ),
γ) της ΠΟΛ 1257/2013 (Β'3099/4-12-2013) «Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ' εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)»,
δ) του Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουρ-γείου Οικονομικών», όπως ισχύουν,

2.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

3.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β' 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

4.    Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643ΕΞ2015/26-3-2015 (Β' 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρ-μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως ισχύει.

5.    Τη δυνατότητα διαχείρισης του εκάστοτε παραγόμενου αρχείου από τους εμπλεκόμενους φορείς.

6.    Την υπ' αριθμ. ΑΝΥΠΟΙΚ0003412 ΕΞ2015/22-10-2015 (Β' 2294/22-10-2015) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τον ορισμό Αναπληρωτή Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και συνέπειες επιβολής των μέτρων


1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, που προστέθηκε με την παράγραφο 7, της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 επιβάλλονται άμεσα σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει στα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής Π.Ι.) της χώρας ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 ευρώ) ανά Α.Φ.Μ., στην οποία προστίθενται οι αναλογούντες τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές επιβαρύνσεις αυτής, κατά την ειδικότερη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Από τις ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται όσες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.

2. Το μέτρο της δέσμευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική Διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων


1. Η δέσμευση της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται:

α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό,

γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής


1.    Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του ΚΕΔΕ η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ., δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή για όλα τα Π.Ι., που περιλαμβάνει τα στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 (Α.Φ.Μ., Ένδειξη Φυσικού Προσώπου/ μη Φυσικού Προσώπου (Φ.Π.), Επώνυμο/Επωνυμία, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Είδος Ταυτότητας, Αριθμός Ταυτότητας, Τίτλος μη Φ.Π., Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Ποσό οφειλής). Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά και μέχρι τις 9:30 π.μ., συνοδευόμενη από αρχείο αποτύπωσης του χρόνου διαβίβασης του αρχείου σε εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των επίσημων τραπεζικών αργιών. Ο συγκεκριμένος χρόνος αποτελεί το χρόνο δέσμευσης των χρημάτων των λογαριασμών των οφειλετών. Παράλληλα, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Π.Ι. όπως αυτά θα γνωστοποιηθούν στη Φορολογική Διοίκηση. Η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών στους οποίους φιλοξενούνται όλες οι εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι συγχρονισμένη με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας. Οι προδιαγραφές των εισερχόμενων αρχείων προς τα Π.Ι. περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2.    Κάθε Π.Ι. που παραλαμβάνει το αρχείο της παραγράφου 1, οφείλει εντός 2 ημερολογιακών ημερών και μέχρι την 10η πρωινή να ελέγχει και να αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. απαντητικό αρχείο μόνο με τους οφειλέτες για τους οποίους έχει γίνει η δέσμευση χρηματικών απαιτήσεων και το ύψος αυτών. Η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών των Π.Ι. είναι συγχρονισμένη με το National Institute of Standards and Technology (NIST). Οι ανωτέρω απαντήσεις καταχωρούνται αυθημερόν στο Ο.Π.Σ. Taxis και είναι ευχερώς διαθέσιμες στο Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των αρμόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών προκειμένου αυτές να προβαίνουν άμεσα και στην εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας έκδοση κατασχετηρίων εις χείρας Π.Ι., εφόσον συντρέχει περίπτωση.

3. Οι προδιαγραφές του εξερχόμενου αρχείου από τα Π.Ι. περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα


1. Αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων της παραγράφου 5 του άρθρου 30Β του Ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο χρόνος αποστολής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, λαμβανομένων υπόψη και των εκάστοτε ειδικών επιχειρησιακών αναγκών.

2. Στον Προϊστάμενο της αρμόδιας, για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την άρση επιβληθείσας δέσμευσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της οίκοθεν άρσης της επιβληθείσας δέσμευσης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30Β του Ν.δ. 356/1974.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προδιαγραφές αρχείου δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων


Ονοματολογία Αρχείων - Τυποποίηση
Τα αρχεία είναι σταθερού μήκους και τα ονόματά τους ακολουθούν την παρακάτω μορφή:
•    XXxxxxbcdyyyymmddn.XXI εισερχόμενο αρχείο προς το Π.Ι.
•    XXxxxxbcdyyyymmddnt.XXI εισερχόμενο αρχείο χρονοσήμανσης προς το Π.Ι.
•    XXxxxxbcdyyyymmddn.XXO εξερχόμενο αρχείο από το Π.Ι. (Σε περίπτωση μη δέσμευσης, αποστέλλεται εξερχόμενο αρχείο από το Π.Ι. που περιέχει μόνο header και trailer).
Όπου:
XX:    2ψήφιο διακριτικό προϊόντος (αλφαριθμητικό)
xxxx:    4ψήφιο διακριτικό προϊόντος (συνήθως αριθμός ΠΟΛ)
bcd:    3ψήφιος κωδικός τράπεζας
yyyy:    έτος δημιουργίας του αρχείου
mm:    μήνας δημιουργίας του αρχείου
dd:    ημέρα δημιουργίας του αρχείου
n:    αριθμός αρχείου
Ειδικά για α) τα εισερχόμενα αρχεία χρονοσήμανσης και β) τα εξερχόμενα αρχεία από τα Π.Ι., οι χαρακτήρες 'yyyymmdd' πρέπει να ταυτίζονται με αυτούς του αντίστοιχου εισερχόμενου αρχείου.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με την ΠΟΛ 9999, το εισερχόμενο αρχείο προς το πιστωτικό ίδρυμα με κωδικό 555, στις 30.11.2015, θα έχει όνομα DE9999555201511301.DEI ενώ το αντίστοιχο εξερχόμενο μετά από 2 ημέρες από το ίδιο Π.Ι., θα έχει όνομα DE9999555201511301.DEO
Κρυπτογράφηση
Η κρυπτογράφηση των αρχείων τα οποία θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς το Π.Ι. θα γίνεται με το Δημόσιο Κλειδί που έχει αποσταλεί από το κάθε Π.Ι. για τα αρχεία που αφορούν στην Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων.
Η κρυπτογράφηση των αρχείων τα οποία θα αποστέλλονται από το Π.Ι. προς τη Δ.ΗΛΕ.Δ. θα γίνεται με το Δημόσιο Κλειδί που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ΠΟΛ 1191/2013.
Διαβίβαση αρχείων
Η διαβίβαση (αποστολή και παραλαβή) των αρχείων θα γίνεται σε διακριτό ανά Π.Ι. κατάλογο, μέσω SFTP.
Δομή αρχείων
Το κάθε αρχείο αποστολής και παραλαβής στοιχείων(εισερχόμενο ή εξερχόμενο) αποτελείται από 3 βασικά τμήματα σταθερού μήκους, 222 χαρακτήρων το εισερχόμενο και 50 χαρακτήρων το εξερχόμενο:
•    File Header
•    DetailRecord -(Υποχρεωτικό στο εισερχόμενο αρχείο. Στο εξερχόμενο αρχείο συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση δέσμευσης χρηματικών ποσών, αλλιώς αυτό το record παραλείπεται από το εξερχόμενο αρχείο).
•    File Trailer


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven