Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
T.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπίρμπιλα, Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-69.87.480, 475
FAX: 210-69.87.506
E-mail: gdt-dasmo@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ: «Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93»

Σχετ: α) Η αριθ. Δ19Α 5041357 ΕΞ/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια του υποσυστήματος Εισαγωγών του Icisnet»

β) Η αριθ. ΔΕΕ 126155 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/23-7-2015 Έκθεση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου «Διαμόρφωση της Δασμολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή»

Σε συνέχεια της ανωτέρω β) σχετικής, με την οποία διαπιστώθηκαν ορισμένες δυσχέρειες όσον αφορά τόσο τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης στοιχείων αξίας DV1 εκ μέρους των συναλλασσόμενων, όσο και τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου από τις τελωνειακές αρχές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή: 

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ DV1

1. Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 1 του καν. 2454/1993 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμοΛογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 29-36 του καν. 2913/92 θα πρέπει να επισυνάπτεται στη διασάφηση μία δήλωση των στοιχείων της αξίας - DV1, η οποία συντάσσεται επί του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα 28 του καν. 2454/93.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του προαναφερόμενου άρθρου 178, η δήλωση αξίας DV1 υποβάλλεται μόνο από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ε.Ε. που έχουν στη διάθεσή τους όλα τα σχετικά στοιχεία, ενώ σύμφωνα με την παρ. 4, η υποβολή της δήλωσης στο τελωνείο ισοδυναμεί με ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του προσώπου που την υποβάλει, όσον αφορά την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλούμενων στοιχείων καθώς και τη γνησιότητα των συνοδευτικών εγγράφων.

3. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) 2454/93, και ειδικότερα των άρθρων 178, 179, 180 και 218 αυτού, προκύπτει η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης αξίας DV1 ως αναπόσπαστο τμήμα της διασάφησης (πέραν των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται) για σκοπούς υποστήριξης της δηλωθείσας επί του παραστατικού αξίας (θέση 46 του ΕΔΕ).

4. Όπως είναι γνωστό, επί της αξίας που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, επιβάλλονται οι συντελεστές δασμών του Κοινού Δασμολογίου καθώς και λοιπές ενωσιακές επιβαρύνσεις, τυχόν μέτρα εμπορικής πολιτικής όπως αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί, κλπ. Επιπλέον, η δασμολογητέα αξία που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του εμπορεύματος, για σκοπούς επιβολής της εθνικής φορολογίας που εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τον τελωνισμό, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, το τέλος ταξινόμησης, ο φόρος πολυτελείας, κλπ. Κατά συνέπεια, η ορθή υποστήριξη της δηλούμενης στη θέση 46 δασμολογητέας αξίας με κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης στοιχείων αξίας DV1, όταν αυτό απαιτείται, συνιστά καθοριστικό παράγοντα για:

- την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας,

- την ορθή διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας,

- την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας εκ των υστέρων ελέγχων,

- τη μείωση των διοικητικών βαρών για τους συναλλασσόμενους, με περιορισμό των περιπτώσεων αμφισβήτησης της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας από τις τελωνειακές αρχές (άρθρο 181 α καν. 2454/93),

- τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

B) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ DV1

1. Όλα τα προς συμπλήρωση πεδία του εντύπου δήλωσης αξίας DV1, βασίζονται στα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 29, 32 και 33 του καν. 2913/92, αναφορικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας των εμπορευμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμπλήρωση ή τον έλεγχο ενός ή περισσότερων πεδίων του DV1, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά οι όροι της σύμβασης πώλησης.

2. Ειδικότερα, τα πεδία του εντύπου δήλωσης αξίας DV1 θα πρέπει να συμπληρώνονται ως ακολούθως:

- Πεδίο 6: Αναγράφεται ο αριθμός τυχόν Απόφασης της Τελωνειακής Περιφέρειας σχετικά με την προσθήκη royalties - δικαιωμάτων αδείας στη συναλλακτική αξία.

Δεν αναγράφεται τυχόν Απόφαση της Περιφέρειας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 147 καν. 2454/93 (διαδοχικές πωλήσεις), καθώς δεν προβλέπεται η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού στο έντυπο DV1.

- Πεδίο 7: Συνδεόμενα πρόσωπα - άρθρο 29 παρ. 1δ) και 2 καν. 2913/92. Για τη συμπλήρωσή του λαμβάνονται υπόψη οι όροι της σύμβασης, καθώς και ο ορισμός των συνδεόμενων προσώπων για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 143 καν. 2454/93.

- Πεδία 8(α), 8(β) και 9(β): Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας - άρθρο 29 παρ. 1 στοιχεία α) έως γ) καν. 2913/92.

- Πεδίο 9(α): Δικαιώματα αδείας και Royalties - άρθρο 32 παρ. 1γ) καν. 2913/92. Εδώ σημειώνεται απλά το κατάλληλο πεδίο «ΝΑΙ/ΟΧΙ», δηλ. δηλώνεται το αν υφίστανται τέτοιου είδους δικαιώματα, ενώ το ποσό των δικαιωμάτων αυτών που προστίθεται στην αξία συμπληρώνεται στο πεδίο 16 (βλ. κατωτέρω).

- Πεδία 13 έως 18: Λοιπά στοιχεία που προστίθενται στη δασμολογητέα αξία εφόσον δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε αυτήν - άρθρο 32 παρ. 1 καν. 2913/92. Ειδικότερα:

- Στο πεδίο 13 αναγράφονται τυχόν προμήθειες, έξοδα μεσιτείας και έξοδα για είδη συσκευασίας που βαρύνουν τον αγοραστή - άρθρο 30 παρ. 1α) στοιχείο i) καν. 2913/92. Εφιστούμε την προσοχή ότι, στις «προμήθειες» του πεδίου αυτού, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες αγοράς καθώς και τα έξοδα διαφήμισης και marketing, καθώς τα εν λόγω έξοδα δεν προστίθενται στη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων.

- Στα πεδία 14 και 16 αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ. 1 στοιχεία β) και δ) καν. 2913/92, αντίστοιχα.

- Στο πεδίο 15 αναγράφεται το ποσό τυχόν δικαιωμάτων αδείας και royalties που προστίθενται στη συναλλακτική αξία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1γ) καν. 2913/92, όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική σύμβαση πώλησης. Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στη σχετική Απόφαση της Τελωνειακής Περιφέρειας περί προσθήκης royalties - δικαιωμάτων αδείας, ενώ ο αριθμός της Απόφασης αναγράφεται στο πεδίο 6 του DV1.

- Στο πεδίο 17 αναγράφονται αποκλειστικά τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν έξοδα φόρτωσης και εργασιών διαφύλαξης των εμπορευμάτων μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 163 καν. 2454/93, ενώ ο υπολογισμός αυτών γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται στα άρθρα 164 έως 166 καν. 2454/93. Τυχόν σχετικά έξοδα μετά το πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε. και μέχρι τον τόπο παράδοσης του εμπορεύματος, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του πεδίου 17 και αναγράφονται στο πεδίο 19 προκειμένου να αφαιρεθούν από τη συναλλακτική αξία.

- Πεδία 19 έως 23: Στοιχεία που αφαιρούνται από τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων - άρθρο 33 καν. 2913/92. Ειδικότερα:

- Το πεδίο 19 αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 33 (έξοδα μεταφοράς μετά την άφιξη στην Ε.Ε.).

- Το πεδίο 20 αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 33 (εργασίες κατασκευής κλπ. μετά την εισαγωγή).

- Το πεδίο 21 «λοιπά έξοδα» αναφέρεται στα στοιχεία γ) έως δ) του άρθρου 33 (τόκοι, δικαιώματα αναπαραγωγής και προμήθειες αγοράς).

- Το πεδίο 22 αναφέρεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 33 (δασμοί και φόροι εισαγωγής).

Γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ DV1

Γ.1. Άρθρο 178 παρ. 3: Εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού αξίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να παραιτηθούν από την απαίτηση υποβολής DV1, όταν η δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας που προβλέπεται στο άρθρο 29 καν. 2913/92, και συνεπώς θα πρέπει να γίνει χρήση των εναλλακτικών μεθόδων διαμόρφωσης της αξίας που προβλέπονται στα άρθρα 30 παρ. 2 και 31 του καν. 2913/92 (πανομοιότυπα και ομοειδή προϊόντα, τιμή μονάδας, υπολογιζόμενη αξία και εύλογη αξία).

2. Ως είναι ευνόητο, σύμφωνα με τη νομική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης, η πρόβλεψη περί μη υποβολής του εντύπου DV1 στις περιπτώσεις εναλλακτικού προσδιορισμού της αξίας με βάση τα άρθρα 30 και 31 καν. 2913/92, δεν είναι υποχρεωτική για τις τελωνειακές αρχές, αλλά δυνητική, επομένως εμπίπτει στο πεδίο της διακριτικής ευχέρειας αυτών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης που εξετάζεται.

Έτσι, εφόσον οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι η συμπλήρωση των στοιχείων του DV1 σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θα συνδράμει στην εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την υποβολή του από το διασαφιστή.

Γ.2. Άρθρο 179 παρ. 1: Αποστολές μικρής αξίας - μη εφαρμογή στον υπολογισμό δασμών - μη εμπορικές αποστολές

1. Σύμφωνα με το άρθρο 179 παρ. 1 καν. 2454/93, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η δήλωση DV1 είναι αναγκαία για την είσπραξη των εισαγωγικών δασμών, οι τελωνειακές αρχές παραιτούνται από την απαίτηση υποβολής του εν λόγω εντύπου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η δασμολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ανά αποστολή. Εφιστούμε την προσοχή ότι η διάταξη αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις τμηματικών αποστολών από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη, για τις οποίες απαιτείται η υποβολή DV1 εφόσον η συνολική αξία των εμπορευμάτων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, έστω και αν η μερική αξία, για κάθε μία τμηματική αποστολή, είναι κατώτερη του ποσού αυτού.

- Οι εισαγωγές στερούνται εμπορικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζουμε ότι, η έννοια της εισαγωγής χωρίς εμπορικό χαρακτήρα ορίζεται στις Προκαταρκτικές Διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου, Τίτλος ΙΙ, Σημείο Δ, παρ. 2. Ειδικότερα, προκειμένου μία εισαγωγή να θεωρηθεί ως μη εμπορική, θα πρέπει σωρευτικά:

- να έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, και

- τα εμπορεύματα να προορίζονται χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα με τη φύση ή την ποσότητά τους, για προσωπική ή οικογενειακή χρήση.

- Η προσκόμιση των στοιχείων αξίας που προβλέπονται στο DV1:

- Δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου, δηλαδή οι εν λόγω δασμοί δεν εφαρμόζονται κατ' αξία αλλά μόνο ανά τεμάχιο ή κατά βάρος κλπ.

Η υποβολή του DV1, πάντως, εξακολουθεί να απαιτείται στις περιπτώσεις όπου ο δασμός του Κοινού Δασμολογίου επιβάλλεται κατά ένα μέρος επί της αξίας και κατά ένα άλλο μέρος με άλλη μέθοδο, π.χ. δασμοί κατ' αξία σε συνδυασμό με γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) κλπ.

- Οι εν λόγω δασμοί δεν καθίστανται απαιτητοί βάσει ειδικών τελωνειακών διατάξεων, π.χ. λόγω αναστολής δασμών, ποσόστωσης, προτιμησιακής συμφωνίας, κλπ. Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση αυτή, η μη απαίτηση πληρωμής των δασμών θα πρέπει να είναι συνολική, δηλαδή η απαλλαγή να αφορά στο σύνολο του συμβατικού δασμού του Κοινού Δασμολογίου και όχι σε ένα μόνο μέρος αυτού.

2. Εφιστούμε επιπλέον την προσοχή ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση του προαναφερόμενου άρθρου 179 παρ. 1 καν. 2454/93:

- Οι διατάξεις περί μη υποβολής DV1 που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις τελωνειακές αρχές, δηλ. οι τελευταίες παραιτούνται σε κάθε περίπτωση από την απαίτηση υποβολής DV1, εφόσον διαπιστώνεται με τρόπο ικανοποιητικό ότι πληρείται μία από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

- Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 179 παρ. 4, η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του DV1 σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άρθρου μπορεί να ανακληθεί, και κατά συνέπεια να απαιτηθεί η υποβολή του από τις τελωνειακές αρχές, στις περιπτώσεις που οι τελευταίες διαπιστώνουν ότι δεν ικανοποιείται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 179, οι οποίες αναφέρθηκαν στο σημείο 5 της παρούσας.

Γ.3. Άρθρο 179 παρ. 3: Επαναλαμβανόμενες αποστολές

1. Σύμφωνα με το άρθρο 179 παρ. 3 καν. 2454/93, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, δηλαδή όταν πρόκειται για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ρεύματος εισαγωγών, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παραιτηθούν από την απαίτηση παροχής του συνόλου των στοιχείων του εντύπου DV1 για κάθε μία διασάφηση.

2. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, ως «συνεχές ρεύμα εισαγωγών» θεωρούνται τα εμπορεύματα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- πραγματοποιούνται υπό τις ίδιες εμπορικές συνθήκες,

- προέρχονται από τον ίδιο πωλητή, και

- προορίζονται για τον ίδιο αγοραστή.

3. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή του συνόλου των στοιχείων του εντύπου DV1 σε κάθε περίπτωση όπου μεταβάλλονται οι προαναφερόμενες συνθήκες, και οπωσδήποτε μετά την πάροδο τριετίας από την αρχική υποβολή τους.

4. Εφιστούμε ιδίως την προσοχή ότι η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 179 παρ.3 καν. 2454/93:

- Δεν προβλέπει την ολική απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του εντύπου DV1, αλλά απαλλάσσει τον διασαφιστή από τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο στοιχείων του DV1, τα οποία μπορεί να παραμένουν ίδια για όλες τις αποστολές του συνεχούς ρεύματος εισαγωγών. Κατά συνέπεια, το έντυπο DV1 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές, ως εξής:

- συνολικά συμπληρωμένο κατά την πρώτη αποστολή, και

- μερικώς συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία που απαιτούνται στις επόμενες αποστολές.

- Δεν είναι υποχρεωτικής αλλά δυνητικής εφαρμογής για τις τελωνειακές αρχές, επομένως έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των τελευταίων, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, να επιτρέψουν την υποβολή μέρους μόνο των στοιχείων του εντύπου DV1 στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω.

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ DV1

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής της δήλωσης αξίας DV1, υπενθυμίζεται ότι με το Παράρτημα 5 της β' σχετικής ΕΔΥΟ, η Υπηρεσία μας θέσπισε αποκλειστική ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής του DV1, ως ακολούθως:

- Το έντυπο DV1 θα πρέπει να συμπληρώνεται από τους εισαγωγείς, εφόσον απαιτείται, και στη συνέχεια να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο τελωνείο, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf.

- Η υποβολή του εν λόγω εντύπου θα πρέπει να γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής (ΕΔΕ).

- Στη θέση 44.1 του ΕΔΕ, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός Ν934 στην περίπτωση υποβολής DV1, ενώ για την περίπτωση μη υποβολής, εφόσον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις (πχ αξία κάτω των 10.000 ευρώ ανά αποστολή εφόσον δεν πρόκειται για τμηματικές αποστολές κλπ), συμπληρώνεται ο κωδικός 1724 «δεν απαιτείται η υποβολή DV1».

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω αναφορικά με την συμπλήρωση και τον έλεγχο του εντύπου δήλωσης αξίας DV1, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του για τη διαμόρφωση των στοιχείων που επηρεάζουν τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων και τη συνακόλουθη ορθή δήλωση της αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πηγή: Taxheaven