Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/17.12.2015 Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/17.12.2015 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.

Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/17.12.2015 Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/17.12.2015 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.

Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/17.12.2015 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του Nόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αι της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
γ) Του άρθρου 3 παρ. 2.5.2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
2) Την υπ’ αριθμ. 2/49057/ΔΠΓΚ/ 19−6−2014 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφασίζουμε:


1. Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 60 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη των 255 εκ. € και των 30 εκ. € στα δύο εξάμηνα του έτους 2016.

2. Εάν στο τέλος κάθε εξαμήνου η συνολική δαπάνη ων Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης και στο άρθρο 41 του νόμου 4354/2015 (Α΄ 176), το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates). Το ποσό που θα προκύψει από το claw – back, αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έτους 2016.

Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ.


3. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το σύνολο της δαπάνης. Η μεθοδολογία υπολογισμού για το claw back είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ για το claw back φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών (Υ.Α. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ 150/01.03.2012– ΦΕΚ Β΄ 681).


4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας υπολογίζει και αναζητεί το ποσό επιστροφής, μέσω των λογιστηρίων των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ).


5. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους.


6. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.


7. Για την υλοποίηση της παρούσας οι εμπλεκόμενοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έως τις 10 Αυγούστου, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναφοράς έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven