Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.17/ 35422/27.11.2015 Επιστολή πολίτη με αντικείμενο τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων

Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.17/ 35422/27.11.2015 Επιστολή πολίτη με αντικείμενο τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.17/35422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.: 10674
Πληροφ.: Π. Αλιφέρη
Τηλ.: 213 131 3103
Fax: 213 131 3180
E-mail: p.aliferi@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Μεταφορών
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
Τμήμα Αστικών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου, Αθήνα

Θέμα: Επιστολή πολίτη με αντικείμενο τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων

Σχετ.: Η από 26.10.2015 επιστολή του κ. ............

Κατόπιν της διαβίβασης στην Υπηρεσία μας της ανωτέρω σχετικής επιστολής πολίτη, με αντικείμενο τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων, με το αρ. πρωτ. Α65129-4749-15/5.11.2015 έγγραφό σας, θέτουμε υπόψην σας τα εξής:

Η αντιπροσώπευση και η πληρεξουσιότητα ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 211 έως 235 του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα το άρθρο 222 που αναφέρεται στην παύση της πληρεξουσιότητας, ορίζει ότι η πληρεξουσιότητα, εφόσον δε συνάγεται το αντίθετο, παύει να ισχύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

Με βάση λοιπόν τις προαναφερθείσες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις στη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οποία έχει χορηγηθεί.

Πλέον των ανωτέρω, καθώς στην επιστολή του κ. .......... αναφέρεται ότι διαφορετικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ίδιο αντικείμενο (χρόνος ισχύος των εξουσιοδοτήσεων), έχουμε την άποψη ότι η καθ' ύλην αρμόδια, για τις συγκεκριμένες διαδικασίες, υπηρεσία, πρέπει να εξετάσει την αναγκαιότητα έκδοσης οδηγιών με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.


Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Παναγιώτης Κρομμύδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών

Πηγή: Taxheaven