Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1161173 ΕΞ 2015/14.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β' 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογρα

Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1161173 ΕΞ 2015/14.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β' 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογρα

Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1161173 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2766/18-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 4 αυτής, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.» (Α' 170), όπως ισχύουν.

β) Της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, ..... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 18).

γ) Της υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.

ε) Των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

στ) Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

2. Την υπ' αριθ. 1086421/2042/0006/30-11-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990» (Β' 756).

3. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β' 2153 και 2291), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27.10.2014 (Β' 2892), Δ.ΟΡΓ.Α 1048037 ΕΞ 2015/8.4.2015 (Β' 698) και Δ.ΟΡΓ. Α 1095765 ΕΞ 2015/14.7.2015 (Β' 1569) όμοιες.

5. Την υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ορισμός των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται.» (Β' 2581).

6. Την υπ' αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» (Β' 2294).

7. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β' 2153 και 2291) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο Β' του άρθρου 4, ως εξής:
α) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο 5 αυτής, ως εξής:
«Β.5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας:
αα) Των Προϊσταμένων των Τμημάτων, των Υπευθύνων Γραφείων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, καθώς και
ββ) των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).
β) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.».

β) Διαγράφουμε την υποπαράγραφο 6 αυτής και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο «7. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών» σε υποπαράγραφο «6. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών».

2. Στην παράγραφο Β' του άρθρου 5 διαγράφουμε την υποπαράγραφο 1 και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπαραγράφους 2 και 3 σε υποπαραγράφους 1 και 2.

3. Αναριθμούμε το υφιστάμενο άρθρο 8 «ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» σε άρθρο 10 «ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και προσθέτουμε νέα άρθρα 8 και 9 μετά από το άρθρο 7, ως εξής:

«Άρθρο 8
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), καθώς και στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης.
α) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
στ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων των Υπηρεσιών τους.
ζ) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
Β. Ειδικά Θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και των υπαλλήλων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολής ελέγχου που φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός των περιπτώσεων
που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων:
αα) Των Υποδιευθύνσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και
ββ) των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των υπαλλήλων αυτών.
γ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
δ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, πλην των Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων.
ε) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόληση του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
στ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
2. Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση, καθώς και των υπαλλήλων αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου και εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
3. Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης και πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 2 της παρούσας παραγράφου
α) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και στους υπαλλήλους αυτών. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόληση του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης που μετέχουν σε αυτό.
γ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Υποδιεύθυνσης.

Άρθρο 9
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Α. Γενικά θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας
α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά.
δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης, αντίστοιχα.
ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από τις αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.
στ) Διαβιβαστικά έγγραφα που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.
ζ) Απλές ανακοινώσεις εγγράφων και αποφάσεων.
Β. Ειδικά θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης και πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο Α' του παρόντος άρθρου
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, που προΐστανται.
β) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β' 2153 και 2291) απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27.10.2014 (Β' 2892), Δ.ΟΡΓ.Α 1048037 ΕΞ 2015/8.4.2015 (Β' 698) και Δ.ΟΡΓ. Α 1095765 ΕΞ 2015/14.7.2015 (Β' 1569) όμοιες.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven