Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2785/21-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 71, 90, 91, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 και 183.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') «Κώδικας ΦΠΑ» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 11, 19, 25, 30, 41, 42.

3.    Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.639/447/14-08-2002 (Φ.Ε.Κ. 1109/Β') Α.Υ.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.    Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.    Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 778/Β) «Διαδικασία παραλαβής και αποστολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση κατ' εφαρμογή του αρ. 5 του νομοσχεδίου 'εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών'», όπως ισχύει.

6.    Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 242/Β') «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.

7.    Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των διαδικασιών για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001 (κρασί καθώς και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) για φορολογικούς σκοπούς, λόγω της επιβολής μη μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά από 1.1.2016, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν. 2960/2001.

8.    Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθ. Φ.883/ 530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»,προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των εγγυήσεων των προσώπων που παράγουν, μεταποιούν, κατέχουν ή διακινούν προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 υπό καθεστώς αναστολής.

9.    Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

10.    Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ως και το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α' και ΦΕΚ 25/Α' για διόρθωση σφάλματος).

11.    Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α').

12.    Την υπ' αριθ. Υ14/3-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2144/6-10-2015) απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

13.    Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), παρακολούθηση και έλεγχος των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1.    Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των διατυπώσεων για τη επιβολή Ε.Φ.Κ., την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 του Ν. 2960/2001.

2.    Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως «Τελικό Προϊόν», το οποίο υπόκειται σε Ε.Φ.Κ., νοείται το προϊόν που προκύπτει μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση.

Άρθρο 2
Χρόνος Επιβολής Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων


1.    Ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουμένου άρθρου καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν. 2960/2001.

2.    Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001, με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου, με το συντελεστή που καθορίζεται στα άρθρα 91 και 93 του ιδίου νόμου. Κατά την ίδια χρονική στιγμή βεβαιώνονται και εισπράττονται και οι λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης


1.    Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων σε φορολογική αποθήκη, με την εξαίρεση των προσώπων που χαρακτηρίζονται ως μικροί οινοπαραγωγοί, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2960/2001, και οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από χίλια (1000) εκατόλιτρα οίνου (κωδικός ΣΟ 22.04) ετησίως. Για τα εν λόγω προϊόντα που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. Φ.883/530/16-09-1999 Α.Υ.Ο και Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.    Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των παραγόμενων στις οικείες μονάδες παραγωγής προϊόντων γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο του δελτίου παραγωγής προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική αποθήκη παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται στη φορολογική αποθήκη τη χρονική στιγμή που παράγεται το «τελικό προϊόν», επί του οποίου επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. με τον συντελεστή που ορίζεται στα άρθρα 91 και 93 του Ν. 2960/2001, ο οποίος καθίσταται απαιτητός κατά την έξοδο του προϊόντος αυτού από το καθεστώς αναστολής καθώς και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

3.    Η είσοδος των παραλαμβανομένων από άλλα Κράτη-Μέλη υπό καθεστώς αναστολής προϊόντων πραγματοποιείται με την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 684/2009 της Επιτροπής (EEL 197/29.7.2009), όπως ισχύει, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος της Απόφασης 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 162/1.7.2003), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 114 και 115 του Ν. 2960/2001 και στις σχετικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση τα άρθρα αυτά.

4.    Για την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό τη διάθεση προς κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο από τον υπόχρεο Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001. Με την ανωτέρω δήλωση διενεργείται και η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2859/2000 αλλά και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής


1.    Για τα προϊόντα (οίνους του κωδικού ΣΟ 22.04) που παράγονται εκτός καθεστώτος αναστολής από τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001 και τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ιδίου νόμου, υποβάλλεται άμεσα, με την παραγωγή του «τελικού προϊόντος» στο αρμόδιο τελωνείο, από τον υπόχρεο Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

2.    Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. απαιτείται η υποβολή από τον υπόχρεο στο αρμόδιο τελωνείο δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
•    Το όνομα και το επώνυμο του μικρού οινοπαραγωγού.
•    Τον τόπο εγκατάστασής του, όπου παράγεται το «τελικό προϊόν» ή εάν αναθέτει την παραγωγή αυτού σε οινοποιείο ή σε άλλο παραγωγό για λογαριασμό του (φασόν), τον τόπο εγκατάστασης του οινοποιείου ή του άλλου παραγωγού καθώς και τα στοιχεία αυτών (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, κ.λ.π.).
•    Στοιχεία μέσης ετήσιας παραγωγής οίνου τουλάχιστον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων, προκειμένου να υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 436/2009.
•    Η ποσότητα των σταφυλιών παραγωγής του ή άλλων παραγωγών τα οποία έχει οινοποιήσει.
•    Η ποσότητα του παραγόμενου «τελικού προϊόντος» σε λίτρα.
•    Η έκταση και η γεωγραφική θέση του αμπελώνα του ιδίου ή/και των άλλων παραγωγών, των οποίων τα σταφύλια έχει οινοποιήσει.

3.    α.    Επιπλέον, για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος, επί του οποίου επιβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. προσκομίζεται από τον υπόχρεο αντίγραφο της δήλωση παραγωγής που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) υπ' αριθ. 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), όπως ισχύει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο για την ορθή επιβολή του φόρου.
β. Με την κατά τα ανωτέρω δήλωση μικρού οινοπαραγωγού υποβάλλεται και σχεδιάγραμμα των χώρων των εγκαταστάσεων, του οινοποιητικού εξοπλισμού, καθώς και των δεξαμενών, των βαρελιών και των λοιπών δοχείων (με αναγραφή της χωρητικότητας, των γεωμετρικών στοιχείων τους κλπ).

Άρθρο 5
Ενδοκοινοτική διακίνηση


1.    Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη υπό καθεστώς αναστολής εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και ΔΕΦ- Κ5017374ΕΞ2010/20.4.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. αντίστοιχα. Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 113 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

2.    Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ και παραλαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας καθώς και για τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και αποστέλλονται σε άλλο Κ-Μ για εμπορικούς σκοπούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο., με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001. Στην περίπτωση παραλαβής για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας των εν λόγω προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ, οι φορολογικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή με την άφιξη των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. 3. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001 οι οποίοι δεν έχουν συστήσει φορολογική αποθήκη και λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, όταν πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και διακινούν τα προϊόντα τους με τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τον Καν. 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο προαναφερόμενο άρθρο. Επιπλέον για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές συναλλαγές τηρούνται οι διατάξεις τις φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποκείμενου προσώπου.

Άρθρο 6
Εισαγωγή από Τρίτος Χώρος ή Τρίτα Εδάφη


Κατά την εισαγωγή από Τρίτη Χώρα ή Τρίτα Εδάφη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν. 2960/ 2001, των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας κατατίθεται από τον υπόχρεο διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, με την οποία καταβάλλεται και ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις, εκτός εάν, αμέσως μετά τη εισαγωγή, υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής.

Άρθρο 7
Προσδιορισμός φυρών


Α. Εάν κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι χημικοί ή/και τελωνειακοί υπάλληλοι παρουσιαστεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στα κατεχόμενα, παραγόμενα ή μεταφερόμενα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, υπό καθεστώς αναστολής, αναγνωρίζεται φύρα επί του όγκου του οικείου προϊόντος, ως εξής:
1.    Προκειμένου για τα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 2204, επί του τελικού προϊόντος:
α. Για τις διάφορες επεξεργασίες (διαύγαση, σταθεροποίηση, φιλτράρισμα κ.λπ.) στις οποίες αυτά υποβάλλονται, φύρα μέχρι 5% κατ' ανώτατο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
β. Για την αποθήκευση (σε δεξαμενές), φύρα 1% ετησίως κατ' ανώτατο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
γ. Για την ωρίμανση - παλαίωση σε ξύλινα βαρέλια, φύρα 4.5% ετησίως κατ' ανώτατο, με βάση συντασσόμενο σχετικό πρωτόκολλο κατά την είσοδο και την έξοδο των προϊόντων από την ωρίμανση - παλαίωση.
δ. Για την εμφιάλωση, εκτός των αφρωδών οίνων που παρασκευάζονται με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα 0.7% κατ' ανώτατο, επί της εκάστοτε προς εμφιάλωση ποσότητας.
ε. Για τη μεταφορά μεταξύ των φορολογικών αποθηκών, χύμα δια βυτίων ή και άλλων μεταφορικών μέσων, φύρα 0.5% κατ' ανώτατο.
2.    Προκειμένου για την παρασκευή των αφρωδών οίνων με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα 1.5% επί της ποσότητας του οίνου που υφίσταται τη σχετική κατεργασία στις φιάλες.
3.    Προκειμένου για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2205 και 2206, οι φύρες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Β. Οι φύρες των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου Α. 1 του παρόντος άρθρου επιμερίζονται σε ημέρες υπολογίζοντας ότι κάθε μήνας αποτελείται από 30 ημέρες.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις - Διαχείριση αποθεμάτων


1.    Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας εκτός καθεστώτος αναστολής, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 31.01.2016. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση.

2.    Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών. Οι άδειες αυτές πρέπει να
έχουν εκδοθεί το αργότερο έως 30.04.2016. Η χρέωση των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την υποβολή από τον υπόχρεο του Δελτίου παραγωγής στο αρμόδιο τελωνείο.

3.    Για τα αποθέματα των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των αποθεμάτων πριν την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

4.    Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, τα οποία ωστόσο κατέχουν αποθέματα εκτός καθεστώτος αναστολής, προβαίνουν επίσης στην οριζόμενη στην παρ. 1 απογραφή και δήλωση για τα αποθέματα αυτά καθώς και στις οριζόμενες στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις.

5.    Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν τα αποθέματα τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως 31.01.2016.

6.    Στα πρόσωπα τα οποία παράγουν ή μεταποιούν προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας παρέχεται προθεσμία [δύο (2)] ετών για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1.    Για τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών.

2.    Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μονάδες παραγωγής οίνου που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 4 ως προς την ακριβή ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

3.    Επιπλέον, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πρόσωπα του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της δήλωσης τους ως προς την ακριβή ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

4.    Περαιτέρω έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

5.    Οι οικείες χημικές υπηρεσίες του ΓΧΚ συνδράμουν κατά λόγο αρμοδιότητας στους προαναφερόμενους ελέγχους.

6.    Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7.    Η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του Ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 10
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει


Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως εξής:

1.    Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης ΑγΙ, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για παραγωγή κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι την ποσότητα των 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ».

2.    Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ΑγΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για κρασιά καθώς και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο περιορίζεται στα 5.000 ευρώ».

3.    Στο τέλος της περίπτωσης ΑεΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για φορολογική αποθήκη κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις


Με εγκυκλίους διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γεν. Χημείου του Κράτους, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθορίζονται το έντυπο της δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής όπως και κάθε άλλη επεξήγηση απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες και τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven