Αριθ. οικ. 132380/2015/10.12.2015 Ρυθμίσεις συντάξεων που έχουν χορηγηθεί σε λογοτέχνες − καλλιτέχνες μέχρι την 29/04/2013 ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες − καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θ

Αριθ. οικ. 132380/2015/10.12.2015 Ρυθμίσεις συντάξεων που έχουν χορηγηθεί σε λογοτέχνες − καλλιτέχνες μέχρι την 29/04/2013 ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες − καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θ

Αριθ. οικ. 132380/2015

(ΦΕΚ Β' 2759/18-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του αρθρ. 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/2013/τ.Α΄) και

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 9 της υπ’ αριθ. 33361/1991 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 703/1991/τ.Β΄),

αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις που έχουν χορηγηθεί σε λογοτέχνες−καλλιτέχνες μέχρι την 29/04/2013 ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες−καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι την 31/12/2012 καθώς και σε τυχόν δικαιοδόχους, στην περίπτωση σύνταξης από μεταβίβαση, αναπροσαρμόζονται σε 720 ευρώ από 01/01/2013 στις περιπτώσεις εξ’ ιδίου δικαιώματος σύνταξης και σε 504 ευρώ από την ανωτέρω ημερομηνία, ή από την επόμενη της ημερομηνίας θανάτου του δικαιοπαρόχου αν αυτή είναι μεταγενέστερη, στις περιπτώσεις σύνταξης από μεταβίβαση.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται βάσει των διατάξεων της υποπερ. αα της περ. θ της παρ. 13 του αρθρ. 4 του Ν. 4151/2013 ενώ στην περίπτωση που λαμβάνουν άλλη ή άλλες συντάξεις από άλλο ή άλλους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οι ανωτέρω συντάξεις καταβάλλονται βάσει των διατάξεων της υποπερ. ββ της περ. θ της παρ. 13 του αρθρ. 4 του Ν. 4151/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015

Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής

Υπουργείου Πολιτισμού Υπουργείου και Αθλητισμού
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΖΑΚΗ

Οικονομικών
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven