Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5026348 ΕΞ 2015/18.12.2015 Σχετικά με την ατελή εισαγωγή ειδών πρώτης ανάγκης για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5026348 ΕΞ 2015/18.12.2015 Σχετικά με την ατελή εισαγωγή ειδών πρώτης ανάγκης για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5026348 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Τμήμα Γ' Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α  
Τμήμα Δ' Φ.Π.Α Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Δελοπούλου
Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο: 210 6987500
210 6987485
FAX: 2106987506
210 6987408
E-mail : vat-customs @2001.syzefxis.gov.gr
ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ατελή εισαγωγή ειδών πρώτης ανάγκης για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σχετ: α) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ2015/4-11-2015 ΕΔΥΟ.

β) Το αριθμ. πρωτ. 3015/15-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής ΕΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την εισαγωγή ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία πρόκειται να διατεθούν δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κατόπιν του ανωτέρω β) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση αθρωπιστικών κρίσεων στην Ελλάδα, η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

1.    Τα άρθρα 61-65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 (L 324/23 10.12.2009) για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (πρώην άρθρα 65-69 του Καν. ΕΟΚ 918/83), σύμφωνα με τα οποία παρέχεται απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία εισάγονται από κρατικούς ή άλλους εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν σε απόρους.

2.    Τα άρθρα 38-42 του Ν. 1684/87 (ΦΕΚ Α' 18), σύμφωνα με τα οποία απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α τα είδη πρώτης ανάγκης που αποκτούν δωρεάν και εισάγουν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί ή άλλα εγκεκριμένα κοινωφελή ή φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να τα διανείμουν δωρεάν σε απόρους. 

3.    Την αριθμ. Δ. 745/52/ΠΟΛ. 30/20-6-1984 Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα 65-69 του Καν. 918/83 (νυν άρθρα 61-65 του Καν. 1186/09), σε συνδυασμό με την αριθμ. 1285/80/ΠΟΛ.29/19.12.1986 όμοια, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα 38-42 του ν. 1684/87.

4.    Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4-11-2015 ΕΔΥΟ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και ΦΠΑ των ειδών πρώτης ανάγκης που εισάγονται από τα δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω διατάξεων για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

5.    Το αριθμ. πρωτ. 3015/15-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο στις 3/12/2015 η ανωτέρω υπηρεσία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να υπαχθεί στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 61¬65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09 και 38-42 του Ν. 1684/87 για την εισαγωγή με απαλλαγή από δασμό και ΦΠΑ ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία προορίζονται να διατεθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εν λόγω διατάξεις.

Εξυπακούεται ότι η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να τηρεί στα αρχεία της αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την εκάστοτε δωρεά των προαναφερόμενων ειδών όσο και με τη διανομή τους για τον προβλεπόμενο σκοπό. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα στα οποία διατέθηκαν, καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο της διανομής.

Τέλος, η εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Αρχή οφείλει να διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα είδη που εισήχθησαν με απαλλαγή από δασμό και ΦΠΑ χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τίθενται υπόψη της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης των ατελώς παραληφθέντων ειδών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven