Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 5026346 ΕΞ 2015/11.12.2015 Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εξαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 5026346 ΕΞ 2015/11.12.2015 Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εξαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 5026346 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο: 210 6987444
Fax: 210 6987450
e-mail: d19diadi@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εξαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

ΣΧΕΤ. : Η με Α.Π. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31.7.2015 ΑΥΟ (ΑΔΑ: ΩΖ36Η-0Ε6)    

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, η οποία κοινοποιήθηκε με την με Α.Π.ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0) και με την οποία από 1-11-2015 κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή

www.icisnet.gr —► Ηλεκτρονικές Συναλλαγές —► ECS - Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (Περισσότερα)

έχει αναρτηθεί κατάλογος των κωδικών πιστοποιητικού απαγορεύσεων και περιορισμών που ισχύουν κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες, καθώς και σχετικών οδηγιών για την ορθή χρήση τους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και του νόμιμου εμπορίου.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
Πηγή: Taxheaven