Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Γ/31801/25013/9.12.2015 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2015 και ρυθμίσεις απαλλαγών

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Γ/31801/25013/9.12.2015 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2015 και ρυθμίσεις απαλλαγών

Αριθμ. Δ11/Γ/31801/25013

(ΦΕΚ Β' 2784/21-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α'/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/1983 «περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ/Α'/35/18-3-1983).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α'/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α'/18/17-2-2011).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α'/90/18-4-2013).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α' 250/11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ Α' 202/14-9-1995).

6. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α'/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».

8. Τις αποφάσεις 132 και 133 της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μονάδος για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015 και τον καθορισμό του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015, αντίστοιχα.

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1794/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Ε.Ε. 1191/2010 και τον Ε.Ε. 391/2013 για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 691/2010 και τον Ε.Ε. 390/2013 για τον καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου.

11. Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-97 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ Β'484/11-6-1997).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/22-09-2015 «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α'/114/22-9-2015)

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/21-9-2015 «περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/115/23-09-2015).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β'2168/9-10-2015).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών σε τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (€ 38,49) από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
- Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate) η οποία ανέρχεται σε τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 38,38).
- Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL η οποία ανέρχεται σε ένδεκα λεπτά του ευρώ (€0,11).

β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που ίπταται εντός του ΑΤΗΙΝΑΙ FIR / UIR έναντι:
- των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης,
- των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης.

γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση,

δ) Η μονάδα εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό συντελεστή απόστασης επί συντελεστή βάρους για κάθε αεροσκάφος.

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε διακόσια είκοσι επτά ευρώ και ένδεκα λεπτά (€ 227,11) από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

β) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.

γ) Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

3. Καθορίζεται από 1-1-2015 τόκος υπερημερίας, με τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμενες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, ετήσιου επιτοκίου 10,30%, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 133 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοιχείο 8 του σκεπτικού).

4. Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξη τους γίνεται από τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, την από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη Τερματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς του EUROCONTROL.

5. Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής περιοχής απαλλάσσονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο μετρικών τόνων'

β) οι μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) στις ζώνες χρέωσης, στις οποίες οι πτήσεις εκτελούνται αποκλειστικά εξ όψεως και όπου δεν εισπράττεται τέλος για τις πτήσεις εξ όψεως'

γ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών σε όλες τις περιπτώσεις, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή παρατήρηση στο σχέδιο πτήσης.

δ) οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα.

ε) στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνικά στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας'

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για την κτήση πτυχίου, ή τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης' οι πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους μέλους και να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την αυτομεταφορά του αεροσκάφους'

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοήθημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη μετακίνηση των σχετικών αεροσκαφών.

η) οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση'

θ) οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).

6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη, κατά το μέρος που τα θέματα της ρυθμίζονται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και στις αγγελίες του εγχειριδίου αεροναυτιλιακών πληροφοριών Α.Ι.Ρ. GREECE.

Ελληνικό, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠηγή: Taxheaven