Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4638/16.12.2015 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός τ

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4638/16.12.2015 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός τ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/4638

(ΦΕΚ Β' 2801/22-12-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 32.30.829
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 210 32.22.386
Ε-mail: vpoikd6a.mp@1988.svzefxis.gov.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' (ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ταχ. Διεύθυνση: Α. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
FAX: 210-6467725
Πληροφορίες: Στ. Σάμιος, Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο: 213-2117220-236
Ε-mail: alcohol food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: "Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004".

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

β) Των άρθρων 38 και 42 (και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παραγράφου 2 αυτού και των άρθρων 91 και 95 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες τα επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στα τρόφιμα πρέπει να είναι διαπιστευμένα.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη της εξειδίκευσης και της οργάνωσης του εργαστηριακού έργου των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας αυτών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό την εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου και την οργάνωση των εργαστηριακών ελέγχων, που εντάσσονται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων τροφίμων σε επίπεδο διοικητικής Περιφέρειας, έτσι ώστε αυτοί να διενεργούνται από τα εργαστήρια των Χημικών Υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης:

α) εφαρμόζονται στους εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούν οι Χημικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και

β) δεν εφαρμόζονται στους εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν σε δασμολογικούς ή φορολογικούς σκοπούς, στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών φορέων του Δημοσίου, στην εφαρμογή των όρων της Κοινής Οργάνωσης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, στις ιδιωτικές αναλύσεις και σε οποιοδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο δεν απαιτείται διαπίστευση εργαστηρίων από την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία.

2. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, επίσης, εξαιρούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Άρθρο 3
Επίσημα εργαστήρια - Αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών ως επισήμων εργαστηρίων


1. Οι Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. που πραγματοποιούν τις αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων ή υλικών σε επαφή με τρόφιμα, που δειγματίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τους επίσημους ελέγχους, λειτουργούν, αξιολογούνται και διαπιστεύονται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004, όπως ισχύει. Οι Υπηρεσίες αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. έχουν ορισθεί ως επίσημα εργαστήρια.

2. Η καθ' ύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν ως επίσημα εργαστήρια στον τομέα των ελέγχων στα τρόφιμα, εξειδικεύονται και ορίζονται στο Παράρτημα, που ακολουθεί μετά από το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Σε περίπτωση που μια Χημική Υπηρεσία, από τις οριζόμενες στο Παράρτημα, αδυνατεί, για έκτακτους λόγους, να πραγματοποιήσει έλεγχο αρμοδιότητάς της, η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. εξετάζει τη δυνατότητα εκτέλεσης του ελέγχου από άλλη Χημική Υπηρεσία, που ορίζεται στο Παράρτημα, στην οποία και αναθέτει την εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου. Κατά ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις εργαστηριακών ελέγχων για παραμέτρους που τυχόν δεν εμπεριέχονται στο Παράρτημα.

4. Εργαστηριακοί έλεγχοι τροφίμων, οι οποίοι αφορούν σε καταγγελίες πολιτών και απαιτούν, την καταρχήν, μακροσκοπική εξέταση του δείγματος θα εξετάζονται από την πλησιέστερη, στην αρμόδια Αρχή που έλαβε την καταγγελία, διαπιστευμένη Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εξέτασης δειγμάτων


1. Στα κατά το άρθρο 3 επίσημα εργαστήρια των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. εξετάζονται δείγματα τροφίμων που προσκομίζονται από τις αρμόδιες Αρχές, και:

α) εμπίπτουν στο εθνικό σχέδιο ελέγχου, η εκπόνηση και η κατάρτιση του οποίου πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στη βάση της εκτίμησης της επικινδυνότητας και το οποίο περιλαμβάνει τους απαραίτητους ελέγχους στην εγχώρια αγορά ή κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων,

β) εντάσσονται σε συμπληρωματικούς ελέγχους που τυχόν ανακύπτουν, είτε για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών, είτε λόγω εμφάνισης νέων κινδύνων ή γ) αφορούν σε επίσημες καταγγελίες.

2. Ως αρμόδιες Αρχές νοούνται εκείνες που καθορίζονται στις εθνικές πράξεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 (π.δ. 79/2007-Α' 95 και υπ' αριθ. 15523/30-08-2006 -Β' 1187- Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

3. Δείγματα που προσκομίζονται από τους ΟΤΑ (α' και β' βαθμού) και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούν δείγματα ιδιωτικών αναλύσεων και γίνονται δεκτά με τους όρους που ισχύουν για αυτές.

Άρθρο 5
Συνεργασία επίσημων εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και αρμόδιων Αρχών


Οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., που αναφέρονται στο Παράρτημα (επίσημα εργαστήρια), λειτουργούν με βάση πρωτόκολλα συνεργασίας ή άλλες αντίστοιχες διοικητικές πράξεις που συνάπτονται με τις, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αρμόδιες Αρχές, στις οποίες παρέχουν επιστημονική και εργαστηριακή υποστήριξη. Στις εν λόγω διοικητικές πράξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συνεργασίας και οι όροι εκτέλεσης των αναλύσεων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο σκοπός του αιτούμενου ελέγχου, ο αριθμός των δειγμάτων, ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων και η συσχέτιση με το εθνικό σχέδιο ελέγχου, εφόσον υπάρχει.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις


Οι εργαστηριακές εξετάσεις για την «Αφλατοξίνη Μ1» και τις «άλλες μυκοτοξίνες», που αναφέρονται στο Παράρτημα, θα εκτελούνται από το Τμήμα Β'- Χημικών κινδύνων τροφίμων και ειδικών αναλύσεων - της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, μέχρι την 31/12/2016.

Άρθρο 7
Ισχύς


1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασής μας, εφαρμόζονται, από 01/01/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 αυτής.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασής μας, παύει να ισχύει η αριθ. 3002407/158/27-01-2010 (Β'132) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven