Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/912/22.12.2015 Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/912/22.12.2015 Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ΑΘΗΝΑ 22/12/2015
Αριθμ. Πρωτ: E40/912

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου: 210 5215242
FAX: 210 5223228
E - mail: asfika@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ ».


ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 8/2002 εγκύκλιος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε40/16/24.1.2008 Γενικό Έγγραφό μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.2972/2001, αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α. Π.Δ. είναι το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην οργανωτική δομή του Δημοσίου έδωσε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., να μπορούν εναλλακτικά οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες τους να υποβάλουν Α.Π.Δ. ξεχωριστά, για το προσωπικό που απασχολούν και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής, στο Υποκ/μα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η αποκεντρωμένη Υπηρεσία, με το διακριτό Α.Μ.Ε., την επωνυμία της έδρας, τον τίτλο της αποκεντρωμένης Υπηρεσίας και το Α.Φ.Μ. της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια η Κεντρική Υπηρεσία (πχ. Υπουργείο) μπορεί να χρησιμοποιεί τον Α. Μ. Ε. που της έχει αποδοθεί και να υποβάλλει Α. Π.Δ. για τους εργαζόμενους της, ενώ οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κάθε Υπουργείου να υποβάλουν με διακριτό Αριθμό Μητρώο Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), και τον Α.Φ.Μ. της Κεντρικής Υπηρεσίας (Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.), όπως περιγράφεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας. 

Η ανωτέρω δυνατότητα δόθηκε για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες στην οργανωτική δομή του Δημοσίου και για την ορθή απεικόνιση της ασφάλισης των απασχολούμενων στις Υπηρεσίες του.

Διευκρινίζεται ότι, επειδή τα Υποκ/ματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έχουν γίνει αποδέκτες αιτημάτων απογραφής εργοδοτών με διακριτό Α.Μ.Ε. για κάθε αποκεντρωμένη Υπηρεσία, αλλά με Α.Φ.Μ της Κεντρικής Υπηρεσίας του φορέα, για την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ δεν θα ισχύουν τα προαναφερθέντα.

Για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση, εάν δεν έχει απογραφεί η Κεντρική Υπηρεσία θα πρέπει να απογράφεται με τον ΑΦΜ του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. και στη συνέχεια να δηλώνονται τα παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας στον κεντρικό Α.Μ.Ε. και κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. να συμπληρώνεται το παράρτημα της απασχόλησης.

Εάν είναι ήδη απογεγραμμένη η Κεντρική Υπηρεσία θα πρέπει να δηλωθούν τα παραρτήματα στον κεντρικό Α.Μ.Ε. και στην Α.Π.Δ. να συμπληρώνεται το αντίστοιχο παράρτημα απασχόλησης.

Τέλος, για τους ήδη απογεγραμμένους εργοδότες με Α Μ Ε. Κεντρικής Υπηρεσίας και διακριτούς Α.Μ.Ε. για τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες θα χρησιμοποιούνται οι ήδη ενεργοί Α.Μ.Ε.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven