Αριθ. πρωτ.: 2/81869/0026/23.12.2015 Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων

Αριθ. πρωτ.: 2/81869/0026/23.12.2015 Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ.: 2/81869/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Α'

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 69 87 704
FAX: 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»

Ενόψει λήξεως του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου και σχετικά με τις δεσμεύσεις πιστώσεων, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα :

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων

1.α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

β. Για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα.

β.i) Όσον αφορά στους Φορείς εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και με δεδομένες τις δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στο Γ.Λ. Κράτους (ΟΠΣΔΠ), επιτρέπεται να εκδίδεται μια ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, που θα πρέπει όμως να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, όπου θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί για τον ΚΑΕ αυτόν και ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρησης των αποφάσεων αυτών στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.

ii) Οι ΥΔΕ, προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, θα παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Διατάκτη στοιχεία για το ανεκτέλεστο μέρος των αναληφθεισών, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, υποχρεώσεων βάσει της σχετικής αναφοράς του ΟΠΣΔΠ.

γ. Περαιτέρω, οι Υπηρεσίες αυτές ή οι Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Φορέων καταχωρούν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2015, με την οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20.1.2016 στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του Δημοσίου ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2015 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" το αργότερο έως 31.1.2016 [αρθ. 31 ν. 4325/2015 (Α.47)].

4. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Δευτερεύοντες Διατάκτες, οι οποίοι θα πρέπει να εκδώσουν αποφάσεις ανατροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν εκτελέστηκαν μέχρι 31-12-2015 και στη συνέχεια να τις αποστείλουν στις οικείες Υ.Δ.Ε. για καταχώρηση.

Β. Ανάληψη υποτρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους

1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2016, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016.

β.i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 201 5 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.

ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ημερομηνία εντός του 2015. Διαφορετικά οι σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ.

γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.

2.α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2015.

β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2015.

3. Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, τονίζεται, ιδιαίτερα, με την ευκαιρία αυτή, η ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης, τέλος, των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν από τη συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης κ.λπ. εργασίας, προς αποτροπή προβλημάτων κατά την πληρωμή τους.

Γ. Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010.


Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Πηγή: Taxheaven