Αριθμ. 2122/21.12.2015 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2016

Αριθμ. 2122/21.12.2015 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2016

Αριθμ. 2122

(ΦΕΚ Β' 2819/23-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του N. 2515/1997/ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.97 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του N. 2733/1999/ ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.99 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του N. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

4. Την υπ’ αριθμ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)».

5. Την υπ’ αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2136/Β΄/2014).

6. Την υπ’ αριθμ. 930/20.5.2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

7. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009).

8. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009),

9. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014),

10. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).

12. Την από 18.12.2015 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

13. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ανανέωση της ιδιότητας των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2016 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους:

1. «ALPHA BANK SA»
2. «BANCA IMI SPA»
3. «BARCLAYS BANK PLC»
4. «BNP PARIBAS SA»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «COMMERZBANK AG»
7. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
8. «DEUTSCHE BANK AG»
9. «EUROBANK ERGASIAS SA »
10. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
11. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK»
12. «HSBC BANK PLC»
13. «ING BANK NV»
14. «JP MORGAN SECURITIES PLC »
15. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
16. «MORGAN STANLEY and Co. INTERNATIONAL PLC»
17. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
18. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
19. «SOCIETE GENERALE»
20. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE»
21. «UBS LTD»
22. «UNICREDIT SPA»

2. Την αναστολή της εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης των ΒΔΑ, του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν το 2015 και ειδικότερα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με το exposure των τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα και τα capital controls, μέχρι το α΄ εξάμηνο του 2016 ή για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι παραπάνω συνθήκες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠηγή: Taxheaven