Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026363 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ορθή συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026363 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ορθή συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026363 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 2106987485
FAX: 2106987489
Email: gdt-dasmo@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ: Ορθή συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ

ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΔΕΕ 129569 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/09-09-2015 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικών ελέγχων

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής έκθεσης που συντάχθηκε κατόπιν του εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων και των διαπιστώσεων που προέκυψαν από αυτόν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά τον έλεγχο για την κατάταξη του εμπορεύματος στην ορθή δασμολογική κλάση και για την ορθή δασμολογική κατάταξη αυτού στον 8ψήφιο κωδικό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας ή στον 10ψήφιο κωδικό TARIC και μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο σε παραστατικά εισαγωγής, διαπιστώθηκε ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ΕΔΕ, στην θέση 31 (Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων) αναγράφεται η δασμολογική περιγραφή όπως αυτή προκύπτει από το Δασμολόγιο και όχι η συνήθης εμπορική ονομασία του. Έτσι πολύ συχνά, η θέση 31 συμπληρώνεται με την περιγραφή «άλλα, άλλα, άλλα» όταν πρόκειται για είδη που κατατάσσονται σε κάποιον υπολειμματικό κωδικό.

2. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι πως οι τελωνειακοί υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την δασμολογική κατάταξη των ειδών ή διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους, δεν δύνανται να γνωρίζουν την ακριβή φύση του εμπορεύματος και το γεγονός αυτό, ως είναι ευνόητο, δυσχεραίνει την διαδικασία της εξακρίβωσης και του ελέγχου και πολλές φορές οδηγεί σε λανθασμένη δασμολογική κατάταξη. 

3. Ως γνωστόν, η ορθή δασμολογική κατάταξη είναι θεμελιώδους σημασίας για την ομοιόμορφη εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου και της κοινοτικής νομοθεσίας εν γένει. Κατά συνέπεια η σωστή συμπλήρωση τόσο της θέσης 31 (Δέματα - περιγραφή) του ΕΔΕ όσο και της θέσης 33 (κωδικός TARIC) αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την διασφάλιση της εφαρμογής μιας σειράς εθνικών και κοινοτικών τελωνειακών διατάξεων που σχετίζονται με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, τα μέτρα εμπορικής πολιτικής, τυχόν απαγορεύσεις και περιορισμούς, οικονομικά καθεστώτα κλπ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με την 5029048/3545/Α0019/23-7-2009 ΔΥΟ, να συμπληρώνουν στην θέση 31 την περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με την συνήθη εμπορική ονομασία του και τα βασικά πραγματικά χαρακτηριστικά του, κατά προτίμηση όπως αυτή αναφέρεται στο τιμολόγιο. Η διατύπωση πρέπει να γίνεται με όρους σαφείς και ακριβείς ώστε να προκύπτει η δασμολογική κατάταξή του συγκεκριμένου προϊόντος και να γίνεται εύκολα αντιληπτό το είδος του εμπορεύματος το οποίο αφορά η σχετική διασάφηση που υποβάλλεται.

5. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του είδους, την μορφή του, τις διαστάσεις του, την ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένο ή τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η αναγραφή του σκοπού ή τρόπου χρήσης, ειδικά εφόσον πρόκειται για ένα εμπόρευμα που η χρήση του δεν είναι αυτονόητη (π.χ ένα χημικό προϊόν).

6. Ενδεικτικά, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα δασμολογικής κατάταξης επίπλου:

Λάθος συμπλήρωση θέσης 31:

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους, άλλα έπιπλα από μέταλλο, άλλα (κωδικός ΣΟ 9403 20 80)

Σωστή συμπλήρωση θέσης 31:

Τραπέζι φαγητού με μεταλλικό σκελετό και επιφάνεια από γυαλί, διαστάσεων 80 x 170 cm, σε μαύρο χρώμα.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία της δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό καθώς και η διαδικασία των εκ υστέρων ελέγχων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο:
Ο Προϊστάμενος του Αυτ/λούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven