Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων

Αθήνα, 23/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375138-139
FAX    ; 210 3375049

ΘΕΜΑ : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις νια την υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4342/2015 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 0κτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (ΦΕΚ 2455/Β/13.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών Θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/73409/0004/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

7. τις υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1152268 ΕΞ 2015/25.11.2015, ΔΔΑΔ Β 1152302 ΕΞ 2015/25.11.2015 και ΔΔΑΔ Β 1150875 ΕΞ 2015/23.11.2015 αποφάσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων «Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων»,

8. την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2781/Β/18.12.2015) του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Β. Για τους ελεγκτές του ανωτέρω πίνακα με Υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π ,ως υπηρεσία τοποθέτησης τους λογίζονται τα Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου της εν λόγω υπηρεσίας που συστάθηκαν με την αρ Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Γ. Ως ημερομηνία οριστικής τοποθέτησης θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης στην υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης εκτός των υπάλληλων που έχουν ήδη αναλάβει με την προσωρινή τοποθέτηση για τους οποίους ημερομηνία οριστικής τοποθέτησης θεωρείται η ημερομηνία προσωρινής ανάληψης.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω και να αποσταλεί αναφορά άφιξής τους στο φαξ 210 3375049.


 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Πηγή: Taxheaven