Αριθμ. 134269/23.12.2015 Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

Αριθμ. 134269/23.12.2015 Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

Αριθμ. 134269

(ΦΕΚ Β' 2846/24-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

3. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Την Α2-704/22.7.2014 (Β΄ 2126) Υπουργική απόφαση «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών» η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 635/11−11−2015, έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το οποίο προκύπτει ότι οι «πύλες εισόδου» του ΟΣΔΕ θα παραμένουν κλειστές για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, το αργότερο μέχρι τις 15−06−2016.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2-704/22.7.2014 υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«3) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ−ΟΠΕΚΕΠΕ) ή Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

Η ως άνω τροποποίηση θα ισχύει μέχρι την 15η−06−2016, ενώ μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, θα ισχύει η αρχική απόφαση ως είχε (Α2−704/2014[Β΄ 2126]).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven