Αριθμ. 132358/ΕΥΣΣΑ2690/18.12.2015 Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 132358/ΕΥΣΣΑ2690/18.12.2015 Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 132358/ΕΥΣΣΑ2690

(ΦΕΚ Β' 2845/24-12-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2.    Των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

3.    Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

4.    Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2014)3542/23.05.2014 όπως τη διόρθωσή του με την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582-24/9/2014 σχετικά με τη διόρθωσή της (Κωδικός CCI 20214GR16M8PA001).

5.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6.    Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7.    Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8.    Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9.    Την υπ' αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

10.    Την υπουργική απόφαση με αριθμό 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β'/10-7-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει».

11.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.    Τη συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2.    Ως μέλη του Εθνικού Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Η Προϊσταμένη της Μονάδας Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΚ 1303/2013 αρ. 117 παρ.1), ως υπεύθυνη συντονίστρια των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο.

β) Τα λοιπά μέλη του Εθνικού Δικτύου τα οποία ορίζονται από τις Διαχειριστικές Αρχές ως πρόσωπα επαφής υπεύθυνα για την πληροφόρηση και επικοινωνία σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

•    ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΥ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΥΠΟΑΤ), Υπεύθυνος Π και Ε και Αναπληρωτής,
•    ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής (ΥΠΟΑΤ), Μέλος και Αναπληρωτής,
•    ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΠΟ-ΑΤ), Μέλος και Αναπληρωτής.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου δύνανται, κατά περίπτωση, να προσκαλούνται (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιτελικών δομών των Υπουργείων.

3. Το έργο του Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 εξειδικεύεται στα παρακάτω:

•    Στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ καθώς και για το σχεδιασμό των οδηγιών και κατευθύνσεων για τις υποχρεώσεις επικοινωνίας των ΕΠ, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο,
•    Στη συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων για την πληροφόρηση και την επικοινωνία στο ΕΣΠΑ καθώς και της ομοιογένειας, συνοχής και συνέργειας στις δράσεις που υλοποιούνται.
•    Στη συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκόπηση της υλοποίησης και της αξιολόγησης των στρατηγικών επικοινωνίας και του ετήσιων επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ.
•    Στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών επικοινωνίας, καθώς και στην παρουσίαση παραδειγμάτων και βασικών επιτευγμάτων των ΕΠ.
•    Στο συντονισμό της συμμετοχής στο αντίστοιχο δίκτυο της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ όπου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών βασισμένων στα αποτελέσματα της υλοποίησης των στρατηγικών επικοινωνίας.
•    Στο συντονισμό και στην υποστήριξη της συνεργασίας με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα.
•    Σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του τομέα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Θεματικών Δικτύων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014.

4.    Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας του, το Εθνικό Δίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας:

•    Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και ειδικότερα με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για την εκπόνηση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εισηγείται προτάσεις τροποποιήσεών τους, όπου και εάν αυτό απαιτηθεί,
•    Συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του έργου τους,
•    Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του, με στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης,
•    Εισηγείται προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020,
•    Συντονίζεται και υποστηρίζεται στην αποστολή και στις εργασίες του από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) καθώς και στην επικοινωνία του με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα υπευθύνων πληροφόρησης και επικοινωνίας,
•    Συνεδριάζει με απόφαση της Συντονίστριας, η οποία και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα μέλη του και κατ' ελάχιστο κάθε έξι μήνες.

5.    Η διάρκεια του έργου του Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ορίζεται μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven