Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1166416 ΕΞ 2015/28.12.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1166416 ΕΞ 2015/28.12.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Β. 1166416ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα».


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.5 της παραγράφου Δ. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) « Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Του άρθρου 4 του π.δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ... και Τουρισμού»

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Το αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 5020897ΕΞ2015/6-10-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Το αριθ. ΔΗΛΕΔ Γ 1132899ΕΞ2015/14-10-2015 (στην από 11/11/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Το αριθ. 703/118999/2-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρείωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή για τη μελέτη, την αξιολόγηση και τον καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Την Ευδοκία Βενιζέλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κυριάκο Κοράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

2. Τον Στυλιανό Κοκκίδη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ 10 Οικονομικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπλήρωτή τον Σπυρίδωνα Ραρή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

3. Τον Παναγιώτη Κοντόσθενο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ 11 Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Τσικνάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ 07 Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

4. Την Παναγιώτα Γκόλφη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Γκίκα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5. Την Όλγα Τζουβάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κελίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικός, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, θα εκτελεί η Όλγα Έλληνα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ', της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δ. 'Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη, η αξιολόγηση και ο καθορισμός των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα, προκειμένου να καθορισθούν οι προβλεπόμενοι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην γεωργία.

Μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης, αξιολόγησης και καθορισμού των παραπάνω δεικτών, η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει η Πρόεδρος αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven