Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/ οικ. 185028/18.12.2015 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του N. 3468/2006

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/ οικ. 185028/18.12.2015 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του N. 3468/2006

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.185028

(ΦΕΚ Β' 2832/23-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 10, το άρθρο 12 και το άρθρο 13.

2. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.

3. Το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Tο Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.09.2001) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

6. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ2012)».

7. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

8. Το Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.02.2013) «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».

9. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

10. Το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/01.11.2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85/07.04.2014) και ιδίως το άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΓ.

12. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

13. Το Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

14. Τα Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22.09.2015) και 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23.09.2015).

15. Την με αριθμ. Υ31/09.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2183/12.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη».

16. Την υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.17149/30.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1497/06.09.2010) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η πρότυπη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014).

18. Tον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4001/2011.

19. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή ΚΔΣ) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012), όπως ισχύει.

20. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012), όπως ισχύει.

21. Την με αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/2176/12.03.2014 εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

22. Την υπ’ αριθμ. 7/2014 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το Ο−60204/21.11.2014 Έγγραφο της Αρχής.

23. Την υπ’ αριθμ. 123/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 211−471/25.08.2015 έγγραφό του.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών


Οι Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της Χώρας, συνάπτονται μεταξύ του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Άρθρο 2
Περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με ειδική σύνθεση


Σε περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών, στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με ειδική σύνθεση, η οποία αποκλίνει από τη γενική που περιέχεται στην Πρότυπη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 1 της παρούσας, οι σχετικές με την απόκλιση διατάξεις της σύμβασης εξειδικεύονται και προσαρμόζονται αναλόγως με εισήγηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Πηγή: Taxheaven