Αριθ. πρωτ.: 2790 οικ/21.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Αριθ. πρωτ.: 2790 οικ/21.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Αθήνα, 21-12-2015
Α.Π. 2790 οικ

Ελληνική Δημοκρατία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα με την υπ΄ αρ’ 111/Θ. 5ο/ 14-12-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ, που πληροί τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και το άρθρο 17 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009), με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 28-02-2016:

ΘΕΣΗ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΕΠ Οικονομολόγοι ειδικοί στην επιστήμη της Ελεγκτικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής

1


Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται από την ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ) σε γνωστικό αντικείμενο οικονομικής - διοικητικής κατεύθυνσης,
β) τετραετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες στα αντικείμενα της λογιστικής, ελεγκτικής ή χρηματοοικονομικής, είτε σε εταιρία συμβούλων – ελεγκτών με συμμετοχή σε τουλάχιστον τέσσερα έργα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
γ) Πολύ καλή κατανόηση Διεθνών λογιστικών Προτύπων σε θεωρία και πράξη.
δ) άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου,
ε) τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συνεκτιμάται.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μόνο ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Βουλής 7 , 5ος όροφος Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 22 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 15:00μμ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Παρακαλείται κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση να την κοινοποιήσει στις εποπτευόμενες από αυτόν Υπηρεσίες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της Πρόσκλησης και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ, www.elte.org.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2103242648 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣΠηγή: Taxheaven