Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ορθή συμπλήρωση της συναλλακτικής αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ορθή συμπλήρωση της συναλλακτικής αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
ΠΛηροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα, Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480, 475
FAX:210-69.87.506
E-mail:gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ:«Ορθή συμπλήρωση της συναλλακτικής αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ»


Σχετ:Η αριθ. ΔΕΕ 126155 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/23-7-2015 Έκθεση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου «Διαμόρφωση της Δασμολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία διαπιστώθηκαν ορισμένες δυσχέρειες όσον αφορά τη διαμόρφωση της συναλλακτικής αξίας εισαγόμενων εμπορευμάτων και ειδικότερα την ορθή συμπλήρωση και τον έλεγχο της θέσης 46 του ΕΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή και τη συνακόλουθη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 29 καν. 2913/92 (Κοινός Τελωνειακός Κώδικας), η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, είναι η συναλλακτική αξία, δηλ. η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα αυτά, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που πραγματοποιείται με βάση τα άρθρα 32 και 33, δηλ. κατόπιν της πρόσθεσης ή/και της αφαίρεσης, αντίστοιχα, των στοιχείων που μνημονεύονται στα εν λόγω άρθρα.

2. Επιπλέον, όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται δασμολογητέα αξία, πέραν της αξίας του τιμολογίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Το άρθρο 32 καν. 2913/92 παραθέτει στην παρ. 1 ορισμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να προστίθενται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, εφόσον δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε αυτή. Ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός και όχι ενδεικτικός, καθώς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32, κανένα άλλο στοιχείο δεν μπορεί να προστεθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, πλην αυτών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 καν. 2913/92, κάθε τέτοιο στοιχείο που προστίθεται προκειμένου να διαμορφώσει τη δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι δυνατό να εκτιμηθούν.

- Επιπλέον, το άρθρο 33 καν. 2913/92, παραθέτει ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, εφόσον μπορούν να διακριθούν από την πράγματι πληρωτέα ή πληρωθείσα τιμή.

3. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η συναλλακτική αξία που συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, είναι η λεγόμενη «αξία CIF» των εμπορευμάτων, η οποία περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τα εξής στοιχεία:

- Την αξία του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 147 καν. 2454/93 (διαδοχικές πωλήσεις), το τιμολόγιο που καθορίζεται στη σχετική Απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής περιφέρειας.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 144 καν. 2454/93, για τον καθορισμό της εκτίμησης του τελωνείου κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 καν. 2913/92, η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή που λαμβάνεται υπόψη από το τελωνείο για τον καθορισμό της συναλλακτικής αξίας, είναι η τιμή που έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί από τον αγοραστή στον πωλητή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατά συνέπεια:

→ Τυχόν εκπτώσεις επί της αρχικής τιμής που χορηγούνται από τον πωλητή για διάφορους λόγους, οι οποίες αναγράφονται στο προσκομιζόμενο τιμολόγιο πώλησης και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής τελικής τιμής που πληρώνεται από τον αγοραστή, πρέπει να γίνονται δεκτές από το τελωνείο, καθώς καθορίζουν την πραγματική αξία που έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί από τον αγοραστή στον πωλητή για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 144 καν. 2454/93.

→ Προκειμένου οι εν λόγω εκπτώσεις να γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να είναι να είναι πραγματικές, να αναγράφονται σαφώς επί του τιμολογίου και να περιλαμβάνονται στην τελική τιμή, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υφίστανται λοιπές εύλογες αμφιβολίες από τελωνειακές αρχές για την ορθότητα της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 181 α καν. 2454/93.

→ Εφιστούμε την προσοχή ότι, οι εν λόγω εκπτώσεις επί του τιμολογίου κατά τη στιγμή της τελωνειακής εκτίμησης, δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις εκπτώσεις που μπορούν να Ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της αξίας εκ των υστέρων, δηλαδή μετά από τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 2 και 3 του καν. 2454/93. Οι εν λόγω εκπτώσεις χορηγούνται μέσω της έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 145 καν. 2454/93.

- Τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 καν. 2454/93.

Επιπλέον, όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης των μεταφορικών εξόδων στη συναλλακτική αξία της θέσης 46 του ΕΔΕ, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 164 καν. 2454/93 ισχύουν τα ακόλουθα:

→ Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με το ίδιο μεταφορικό μέσο πέραν του πρώτου σημείου εισόδου στην Ε.Ε., χωρίς να παρέχεται στις τελωνειακές αρχές απόδειξη των εξόδων με διαχωρισμό εκτός και εντός του τελωνειακού εδάφους, τότε γίνεται αναλογική κατανομή των συνολικών εξόδων μεταφοράς.

→ Όταν τα εμπορεύματα τιμολογούνται σε ενιαία τιμή «ελεύθερο στον τόπο προορισμού», η οποία αντιστοιχεί στην τιμή στον τόπο εισόδου στην Ε.Ε., τα σχετικά έξοδα μεταφοράς εντός της Ε.Ε. δεν εκπίπτουν, εκτός εάν αποδειχθεί στις τελωνειακές αρχές ότι η εν λόγω τιμή είναι μεγαλύτερη από την τιμή «ελεύθερο στα σύνορα».

→ Ακόμη και στην περίπτωση που τα εμπορεύματα μεταφέρονται δωρεάν ή με μεταφορικά μέσα του αγοραστή, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι τον τόπο εισόδου πρέπει να συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της συναλλακτικής αξίας, σύμφωνα με το σύνηθες τιμολόγιο που ισχύει για τον συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς.
Εφιστούμε την προσοχή ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει να γίνεται αυθαίρετος υπολογισμός των εξόδων μεταφοράς εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, αλλά μόνο μέσω των προαναφερόμενων συνήθων τιμολογίων μεταφοράς.

- Τα έξοδα ασφάλισης των εμπορευμάτων, μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Επισημαίνουμε ότι, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα ασφάλισης προστίθενται στη συναλλακτική αξία του εμπορεύματος μόνον εφόσον πράγματι υφίσταται υποχρέωση καταβολής τους από τον αγοραστή. Κατά συνέπεια:

→ Οι τελωνειακές αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν αυθαίρετες τιμές εξόδων ασφάλισης κατά τη διαμόρφωση της συναλλακτικής αξίας.

→ Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το ύψος των ασφαλίστρων ή/και την υποχρέωση ή μη καταβολής τους, θα πρέπει να ζητούνται περαιτέρω στοιχεία από τον εισαγωγέα, όπως ιδίως η σχετική σύμβαση πώλησης.

4. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται στη θέση 46 του ΕΔΕ μη πραγματικές τιμές για τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων, όπως π.χ. «0», «1», «2» κλπ., ακόμη και στην περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων για τα οποία δεν προσκομίζεται τιμολόγιο πώλησης ή για τα οποία το τίμημα που πληρώνεται είναι πράγματι μηδενικό, όπως π.χ. μεταχειρισμένα είδη, δωρεές, δείγματα κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- Εφόσον δεν προσκομίζεται τιμολόγιο πώλησης (π.χ. μεταχειρισμένα είδη) και δεν πρόκειται για περιπτώσεις υποβολής ελλιπούς διασάφησης, θα εφαρμόζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας των εμπορευμάτων βάσει της τιμής εισαγωγής ομοειδών ή παρόμοιων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2α) και 2β) καν. 2913/92, αντίστοιχα.

- Εφόσον προσκομίζεται τιμολόγιο από το οποίο αποδεικνύεται ότι η πραγματική τιμή που πληρώνεται από τον αγοραστή για το εμπόρευμα αυτό είναι πράγματι μηδενική (π.χ. δωρεά, δείγματα κλπ.), και δεν υφίστανται σχετικές εύλογες αμφιβολίες από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 181 α καν. 2454/93, η συναλλακτική αξία που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ διαμορφώνεται από τα λοιπά στοιχεία προσδιορισμού της, δηλαδή από τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε., τα τυχόν ασφάλιστρα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να προστίθεται στη συναλλακτική αξία σύμφωνα με το άρθρο 32 καν. 2913/92.

- Στις περιπτώσεις εμπορευμάτων για τα οποία η αξία που πραγματικά πληρώνεται από τον αγοραστή καθορίζεται μετά από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως ιδίως για είδη των οποίων η τιμή καθορίζεται σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης (π.χ. σιτηρά), υποβάλλεται ελλιπής διασάφηση (ΙΜ-Β), της οποίας η θέση 46 συμπληρώνεται με μια εύλογη τιμή, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατ' εκτίμηση πραγματική.

Μια τέτοια εύλογη τιμή επί της θέσης 46 της ελλιπούς διασάφησης (ΙΜ-Β) μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η τιμή που θα είχε ένα προϊόν αν η τιμή του καθοριζόταν σύμφωνα με την τιμή της σχετικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά την ημέρα υποβολής της διασάφησης.

Η πραγματική (τελική) συναλλακτική αξία του εμπορεύματος, συμπληρώνεται επί της θέσης 46 της συμπληρωματικής διασάφησης (ΙΜ-Χ), η οποία υποβάλλεται σε διάστημα τριών ετών κατ' ανώτατο όριο.

- Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 1 καν. 2454/93, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα που τελωνίζονται αποτελούν μέρος μεγαλύτερης ποσότητας των ίδιων εμπορευμάτων, που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο μιας και μόνης συναλλαγής, η πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 καν. 2913/92, είναι η τιμή που υπολογίζεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων που τελωνίζονται σε σχέση με τη συνολική ποσότητα που έχει αγοραστεί.

5. Εφόσον υφίστανται και λοιπά στοιχεία που πρέπει να προστεθούν στη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων, πέραν των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω για τον καθορισμό της αξίας CIF (τιμολόγιο, έξοδα μεταφοράς και έξοδα ασφάλισης), τότε αυτά συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της αξίας που συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ. Αναφορικά με τα στοιχεία αυτά, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

- Όλα τα στοιχεία που πρέπει να προστίθενται στη συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη σε αυτή, αναφέρονται στο άρθρο 32 παρ. 1 καν. 2913/92.
Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι π.χ. τα δικαιώματα αδείας και τα Royalties, οι προμήθειες αγοράς (αντιπροσώπευσης), προμήθειες και έξοδα μεσιτείας, το κόστος ειδών συσκευασίας, τα υλικά που παρέχονται αδαπάνως ή με μειωμένο κόστος από τον αγοραστή στον πωλητή, κλπ.

- Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 καν. 2913/92, τα στοιχεία που προστίθενται στη συναλλακτική αξία βάσει της παρ. 1 του άρθρου αυτού, βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι δυνατό να εκτιμηθούν. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή αποκλείει την εφαρμογή αυθαίρετων ή πλασματικών τιμών εκ μέρους των τελωνειακών αρχών κατά τον προσδιορισμό στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στη συναλλακτική αξία.

- Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 καν. 2913/92, τα στοιχεία αυτά είναι περιοριστικά, δηλαδή κανένα στοιχείο πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στην παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν μπορεί να προστεθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή.

6. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 33 καν. 2913/92, η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, εφόσον αυτά διακρίνονται από την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Τέτοια στοιχεία είναι ιδίως:
- τα έξοδα μεταφοράς μετά τον τόπο εισόδου στην Ε.Ε.,
- τα έξοδα εργασιών κατασκευής, επισκευής, συντήρησης κλπ. μετά την εισαγωγή,
- τα ποσά τόκων βάσει συμφωνίας αναχρηματοδότησης,
- τα έξοδα αναπαραγωγής,
- οι προμήθειες αγοράς,
- οι εισαγωγικοί δασμοί ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις εντός της Ε.Ε.

Επιπλέον, πέραν των προαναφερόμενων στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 33 καν. 2913/92, δεν προστίθενται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα έξοδα εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3β). Σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 1 καν. 2454/93, ο όρος αυτός σημαίνει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση ή την προώθηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, καθώς και όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τις αναφερόμενες σε αυτά εγγυήσεις.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 2 καν. 2454/93, οι εν λόγω δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, έστω και αν προκύπτουν από υποχρέωση του αγοραστή βάσει συμφωνίας με τον πωλητή (π.χ. αποτελούν όρο της σύμβασης πώλησης).

- Οι πληρωμές σχετικά με δικαιώματα διανομής ή μεταπώλησης εφόσον δεν αποτελούν όρο της πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5β) καν. 2913/92.

7. Τέλος, επισημαίνουμε ότι όλα τα προαναφερόμενα αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της θέσης 46 του ΕΔΕ με τη συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δηλαδή με την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 καν. 2913/92. Εφόσον η δασμολογητέα αξία δεν είναι δυνατό να καθοριστεί βάσει της συναλλακτικής αξίας, για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 46 του ΕΔΕ εφαρμόζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι διαμόρφωσης της αξίας που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 καν. 2913/92.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, όσον αφορά τη συμπλήρωση και τον έλεγχο της θέσης 46 του ΕΔΕ.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Δ.Πηγή: Taxheaven