Α.Π.: 6958/1340/Β2/21.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 12017/1245/27.10.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία quot;ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣquot;

Α.Π.: 6958/1340/Β2/21.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 12017/1245/27.10.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία quot;ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣquot;

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Α.Π.: 6958/1340/Β2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 / ΤΟΜΕΑΣ ΜΧΤ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56
Ταχ. Κώδικας : 11527
Τηλ : 210 74.50.895,882
Fax : 210 74.73.666

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 12017/1245/27.10.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού..
β) Τα άρθρα 5, 6, 8, 9, και 14 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων ……και άλλες διατάξεις».
γ) Το Π.Δ 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α/3.9.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας », όπως ισχύει.
δ) Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», και ιδίως το άρθρο 2,
παρ (1) αυτού
ε) Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) « Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».
2. Τον Ν.3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997) και ειδικότερα το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όπως και το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/1245/27.10.2010 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6209/1197/Β2/24.11.2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Ημερομηνίες Ολοκλήρωσης Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας –ΤΕΠΙΧ».
6. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, είναι δυνατόν εκ του συνόλου του αρχικώς υπέρ αυτού διατεθέντος κεφαλαίου, να προκύψουν κατά περίπτωση ποσά και ανά περιφέρεια της χώρας, τα οποία για διαχειριστικούς λόγους δεν
θα επιτευχθεί να διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του εντός της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007−2013.
7. Το γεγονός ότι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και η εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί πρώτιστη και μέγιστη προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/1245/27.10.2010 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, οι εισπράξεις και οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας μετά την αρχική επένδυση τους από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής σε επιχειρήσεις ή απομένουν μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, όπως αυτή θα περιγραφεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης».

2. Στο Άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«Πόροι του Ταμείου, για τους οποίους μετά από σχετικές αναφορές προόδου του Δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων ΕΣΠΑ»

3. Στο Άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση στις επιχειρήσεις του συνόλου των δανείων που παρέχονται στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας τίθεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016»

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/1245/27.10.2010 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αλέξανδρος Χαρίτσης Ευκλείδης Τσακαλώτος

Πηγή: Taxheaven